Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27091
Title: Етапи розвитку інформаційно-аналітичної діяльності Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова
Other Titles: Этапы развития информационно-аналитической деятельности Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова
Stages of development of information and analytical activities of the Scientific Library of the Odessa I. I. Mechnikov National University
Authors: Подрезова, Марина Олексіївна
Ляху, Ольга Ігорівна
Подрезова, Марина Алексеевна
Ляху, Ольга Игоревна
Podrezova, Maryna O.
Liakhu, Olha I.
Citation: Бібліотечний Меркурій
Issue Date: 2019
Keywords: інноваційна діяльність
наукометричні дослідження
Наукова бібліотека ОНУ
інформаційні ресурси
науково-видавнича діяльність університету
репозитарій
наукометричні бази даних
инновационная деятельность
Научная библиотека ОНУ
информационные ресурсы
научно-издательская деятельность университета
наукометрические базы данных
innovative activities
scientometric research
Scientific Library of the Odessa I. I. Mechnikov National University
information resources
scientific and publishing activity of the University
repository
scientometric databases
Series/Report no.: ;Вип. 2(22).
Abstract: В статті розглянуто поступове впровадження інформаційно-аналітичної сфери в діяльність Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, створення та розвиток відділу інформаційно-аналітичного моніторингу. Розвиток інформаційно-аналітичної діяльності в бібліотеці приводить до постійного оновлення та трансформації послуг для користувачів відділу. Основними користувачами послуг є науковці та члени редакційних колегій періодичних видань університету. Наразі основними напрямками, на які направлена робота відділу є сприяння підвищення публікаційної активності, моніторинг публікаційної активності вчених та рейтингів ЗВО, сприяння висвітленню доробків вчених, інформаційний та технічний супровід університетських періодичних видань, включення періодичних видань до національних та міжнародних ресурсів, безкоштовний доступ до електронних ресурсів наукової інформації. Відзначено, що основними інструментами в роботі над моніторингом наукової активності є наукометричні бази, перш за все: Scopus та Web of Science, які є не тільки ресурсами для відслідковування останніх та актуальних наукових робіт в авторитетних виданнях в усіх напрямках науки та допомагають у пошуках і виборі видання для опублікування власних наукових публікацій, а й мають розширені можливості аналізу публікаційної активності. Крім цього, зазначена роль репозитарію ОНУ, який є ресурсом для популяризації наукових досягнень і відображення наукового потенціалу ОНУ. Відзначено успіхи в розвитку культури періодичних видань, які були досягнуті в процесі спільної роботи бібліотеки та членів редакційних колегій. Розглянуті напрямки роботи є перспективними для розвитку Наукової бібліотеки, в процесі реалізації основного завдання – забезпечення інформаційних потреб університету. Завдяки даному виду діяльності бібліотека включена в науковий процес на кожному етапі від надання доступу до актуальної інформації до розповсюдження наукових результатів.
В статье рассмотрено постепенное внедрение информационно-аналитического направления в деятельность Научной библиотеки Одесского национального университета имени И. И. Мечникова, создание и развитие отдела информационно-аналитического мониторинга. Развитие информационно-аналитической деятельности в библиотеке приводит к постоянному обновлениюи трансформации услуг для пользователей отдела. Основными пользователями услуг являются ученые и члены редакционных коллегий периодических изданий университета. В настоящее время основными направлениями, на которые направлена работа отдела: содействие повышению публикационной активности, мониторинг публикационной активности ученых и рейтингов университета, содействие распространению научных работ ученых, информационное и техническое сопровождение университетских периодических изданий, включение периодических изданий в национальные и международные ресурсы, бесплатный доступ к электронным ресурсам научной информации. Отмечено, что основными инструментами в работе над мониторингом научной активности является наукометрические базы, прежде всего, такие как Scopus и Web of Science, которые являются не только ресурсами для отслеживания последних и актуальных научных работ в авторитетных изданиях по всем направлениям науки и помогают в поисках и выборе изданий для опубликования собственных научных публикаций, но и имеют расширенные возможности анализа публикационной активности. Кроме этого, отмечена роль репозитария ОНУ – ресурса для популяризации научных достижений и отображения научного потенциала университета. Отмечены успехи в развитии культуры периодических изданий, которые были достигнуты в процессе совместной работы библиотеки и членов редакционных коллегий. Рассмотренные направления работы являются перспективными для развития Научной библиотеки, в процессе реализации основной задачи – обеспечение информационных потребностей университета. Благодаря данному виду деятельности библиотека включена в научный процесс на каждом этапе: от предоставления доступа к актуальной информации до распространения научных результатов.
The article considers the gradual introduction of information and analytical activities in the Scientific Library of the Odessa I. I. Mechnikov National University including establishment and development of the Department of Information and Analytic Monitoring. The development of information and analytical activities in the library promotes permanent updating and transformation of services offered to the users, scholars and members of editorial boards of University journals being a targeted audience. The main areas of the Department activities can be determined at present as follows: to promote and monitor publication activities of scientists and University ratings as well as to disseminate their research work, to promote information and technical support of University periodicals and their inclusion into national and international resources, to ensure free access to electronic academic information resources. Sciatic bases such as Scopus and Web of Science are considered to be main tools in monitoring academic activity. Not only are these databasesresources for tracking the latest and current scientific works in authoritative publications in all areas of science and helping in the search and selection in order to publish their own papers, but they also have enhanced capabilities to analyze publication activity. In addition, the role of the Repository of the Odessa I. I. Mechnikov National University as a resource for popularizing scientific achievements and potential of the University.is highlighted. The authors praise the progress of the culture of periodicals achieved in the joint work of the library and members of editorial boards. Examined trends of the Library activities are promising for the development of the scientific library in order to realize the main task of the institution: to provide information needs of the University. It made possible for the Library to be included in the academic process at every stage: from providing access to up-to-date information to disseminating scientific results.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27091
Other Identifiers: УДК 021.4-028.45:001.102:027.7:378.4(477.74-21)
DOI: http://dx.doi.org/10.18524/2304–1447.2019.2(22).180375
Appears in Collections:Бібліотечний Меркурій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
209-217.pdf331.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.