Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/26971
Title: Історія української культури
Authors: Лопуга, Ореста Іванівна
Лопуга, Ореста Ивановна
Lopuha, Oresta I.
Citation: Лопуга О. І. Історія української культури. : метод. вказівки для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ф-ту міжнародних відносин, політології та соціології / О. І. Лопуга. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 38 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: основні досягнення вітчизняного і зарубіжного мистецтва
основні форми і типи культури
основні культурно-історичні центри, регіони світу
періодизація історії української культури
культурно-історичний процес
особливості культурних епох, їх духовні цінності та пріоритети
види та жанри мистецтв
Abstract: «Історія української культури» – курс, спрямований на збагачення і розширення гуманітарної підготовки студентів, формування творчої активності майбутніх фахівців. Він дає уявлення про етапи розвитку української культури, забезпечує розуміння системного зв’язку всіх складових культури – мистецтва, етнографії, матеріальної культури, наукового знання, усіх форм духовних цінностей, формує світогляд. Входження молодих людей у глобалізований, динамічний світ третього тисячоліття вимагає від особистості конкурентносроможності, посилення гнучкості і мобільності соціальної поведінки та компетентності. І отже пізнання сутності та процесу розвитку культури має бути орієнтоване на формування таких якостей людини, як різнобічна освіченість, висока свідомість, моральність, вміння знаходити порозуміння з представниками різноманітних культур. Значення курсу полягає передусім у тому, що він формує науковий світогляд студентів, загальноосвітній, фаховий і культурний рівень майбутнього спеціаліста, а також власний життєвий ресурс. В ході вивчення курсу аналізується розвиток різних форм культури в конкретні історичні періоди, висвітлюється діалектично суперечливий характер культурних процесів. Курс “Історія української культури” є невід'ємною складовою фахової підготовки за освітньою програмою студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету міжнародних відносин, політології та соціології. Основними формами вивчення дисципліни «Історія української культури» є лекції, практичні заняття та самостійна робота. Згідно з навчальним планом курс «Історія української культури» вивчається упродовж одного семестру на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр». Для опанування курсу програмою передбачено 2 кредити ECTS, що становить 68 академічних години, з них 12 годин відведено на аудиторну роботу студентів у формі лекційних занять та 8 годин на семінарські заняття, 40 годин на самостійну роботу студентів. Курс складається з 2 змістових модулів та передбачає 1 заліковий модуль. Форма підсумкового контролю знань студентів – залік.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/26971
Other Identifiers: УДК 008:94(477)(075.8)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФІФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ukrainian_culture.pdf1.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.