Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/26971
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЛопуга, Ореста Іванівна-
dc.contributor.authorЛопуга, Ореста Ивановна-
dc.contributor.authorLopuha, Oresta I.-
dc.date.accessioned2019-12-24T07:49:48Z-
dc.date.available2019-12-24T07:49:48Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifierУДК 008:94(477)(075.8)-
dc.identifier.citationЛопуга О. І. Історія української культури. : метод. вказівки для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ф-ту міжнародних відносин, політології та соціології / О. І. Лопуга. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 38 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/26971-
dc.description.abstract«Історія української культури» – курс, спрямований на збагачення і розширення гуманітарної підготовки студентів, формування творчої активності майбутніх фахівців. Він дає уявлення про етапи розвитку української культури, забезпечує розуміння системного зв’язку всіх складових культури – мистецтва, етнографії, матеріальної культури, наукового знання, усіх форм духовних цінностей, формує світогляд. Входження молодих людей у глобалізований, динамічний світ третього тисячоліття вимагає від особистості конкурентносроможності, посилення гнучкості і мобільності соціальної поведінки та компетентності. І отже пізнання сутності та процесу розвитку культури має бути орієнтоване на формування таких якостей людини, як різнобічна освіченість, висока свідомість, моральність, вміння знаходити порозуміння з представниками різноманітних культур. Значення курсу полягає передусім у тому, що він формує науковий світогляд студентів, загальноосвітній, фаховий і культурний рівень майбутнього спеціаліста, а також власний життєвий ресурс. В ході вивчення курсу аналізується розвиток різних форм культури в конкретні історичні періоди, висвітлюється діалектично суперечливий характер культурних процесів. Курс “Історія української культури” є невід'ємною складовою фахової підготовки за освітньою програмою студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету міжнародних відносин, політології та соціології. Основними формами вивчення дисципліни «Історія української культури» є лекції, практичні заняття та самостійна робота. Згідно з навчальним планом курс «Історія української культури» вивчається упродовж одного семестру на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр». Для опанування курсу програмою передбачено 2 кредити ECTS, що становить 68 академічних години, з них 12 годин відведено на аудиторну роботу студентів у формі лекційних занять та 8 годин на семінарські заняття, 40 годин на самостійну роботу студентів. Курс складається з 2 змістових модулів та передбачає 1 заліковий модуль. Форма підсумкового контролю знань студентів – залік.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherОдеський національний університет імені І. І. Мечниковаuk_UA
dc.subjectосновні досягнення вітчизняного і зарубіжного мистецтваuk_UA
dc.subjectосновні форми і типи культуриuk_UA
dc.subjectосновні культурно-історичні центри, регіони світуuk_UA
dc.subjectперіодизація історії української культуриuk_UA
dc.subjectкультурно-історичний процесuk_UA
dc.subjectособливості культурних епох, їх духовні цінності та пріоритетиuk_UA
dc.subjectвиди та жанри мистецтвuk_UA
dc.titleІсторія української культуриuk_UA
dc.typeLearning Objectuk_UA
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФІФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ukrainian_culture.pdf1.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.