Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/26372
Title: Плоскі мішані задачі теорії пружності для півнескінченної смуги
Authors: Вайсфельд, Наталя Данилiвна
Журавльова, Зінаїда Юріївна
Реут, Віктор Всеволодович
Вайсфельд, Наталья Даниловна
Журавлева, Зинаида Юрьевна
Реут, Виктор Всеволодович
Vaisfeld, Natalia D.
Zhuravlova, Zinaida Yu.
Reut, Viktor V.
Citation: Вайсфельд Н. Д. Плоскі мішані задачі теорії пружності для півнескінченної смуги : монографія / Н. Д. Вайсфельд, З. Ю. Журавльова, В. В. Реут. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. − 160 c.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: теорія пружності
вихідна крайова задача
матрична система розв’язків
матриця-функція Гріна
поперечна тріщина
короткий торець
матрична система розв’язків
Abstract: Актуальність теми. Мішані задачі теорії пружності займають важливе місце в механіці деформівного твердого тіла, що пов’язано з їх роллю при моделюванні різноманітних інженерних задач. Основні підходи до аналітичного розв’язання такого роду задач засновані на зображенні розв’язків рівнянь рівноваги через допоміжні функції (гармонічні, бігармонічні тощо). Головна незручність цих підходів полягає в тому, що для отримання виразів реальних механічних характеристик потрібно виконати додаткові операції, які часто є досить нетривіальними. Запропонований у роботі підхід використовує безпосередні інтегральні перетворення рівнянь рівноваги. Це надає можливість побудувати в просторі трансформант аналітичний розв’язок відповідної векторної крайової задачі відносно шуканих трансформант переміщень. Для спрощення розрахунків побудовано матрицю- функцію Гріна, яку подано у вигляді білінійного розвинення. Цей підхід продемонстровано на розв’язанні мішаних задач теорії пружності для півсмуги, яка є модельним об’єктом для виявлення закономірностей напружено-деформованого стану пружних тіл. Як свідчить аналіз літератури, у дослідженні плоских мішаних задач пружності існують невирішені проблеми, що потребують розвитку аналітичних методів їх розв’язання, які б дозволили спростити побудову розв’язку та виявити загальну якісну картину напруженого стану півсмуги. Цим обґрунтовано актуальність розробки нової методики аналітичного розв’язання плоских мішаних задач теорії пружності для півсмуги.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/26372
ISBN: 978-617-689-289-2
Other Identifiers: УДК 539.3
Appears in Collections:Монографії ФМФІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vaisfeld _monohrafyia.pdf1.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.