Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/26035
Title: Методичні рекомендації для вивчення навчальної дисципліни «Фондовий ринок»
Authors: Борисова, Лариса Євгеніївна
Борисова, Лариса Евгеньевна
Borysova, Larysa Ye.
Citation: Методичні рекомендації для вивчення навчальної дисципліни «Фондовий ринок» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – Одеса: ФОП Бондаренко, 2019. – 52 с.
Issue Date: 2019
Keywords: інвестиційна діяльність
фінансово-економічна сфера
економічні відносини
ринок цінних паперів
приклад тестових завдань
Abstract: Предметом дисципліни «Фондовий ринок» є вивчення закономірності функціонування ринку цінних паперів, системи його організації та механізму операцій з цінними паперами, забезпечення ґрунтовної теоретичної і практичної підготовки спеціалістів. Закріплення та поглиблення теоретичних основ з навчальної дисципліни «Фондовий ринок» здійснюється через одну із ефективних форм підготовки - самостійну роботу студентів протягом викладання лекційного матеріалу та розв’язання практичних завдань. Процес вивчення дисципліни «Фондовий ринок» спрямований на формування елементів наступних компетентностей: а) загальні компетентності (ЗК): ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК 3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК 5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні, здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК 7. Здатність працювати в міжнародному контексті. ЗК 12. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня ( з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності) ЗК 14. Здатність встановлювати та обгрунтовувати причинно – наслідкові зв’язки між явищами в професійному середовищі. б) спеціальні (фахові, предметні) компетентності (ФК): ФК 1. Розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних основ економічної теорії, які стосуються фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють засади і закономірності функціонування та розвитку фінансових систем. ФК2. Здатність опановувати та усвідомлювати інформацію щодо сучасного стану і тенденцій розвитку фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). ФК3. Вміння використовувати теоретичний і методичний інструментарій фінансової, економічної, математичної, статичної, правової та інших наук для діагностики стану фінансових систем. ФК4. Здатність використовувати базові знання і практичні навики у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку. ФК 7. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування. ФК8. Здатність формувати та реалізовувати комунікації в сфері фінансів, банківської справи та страхування. ФК9. Здатність обґрунтовувати, приймати професійні рішення в сфері фінансів, банківської справи та страхування і брати відповідальність за них. ФК10. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку у сфері фінансів, банківської справи та страхування. ФК11. Здатність використовувати інструментарій фінансової науки для стратегічного планування і прогнозування. ФК12. Здатність розробляти комплексні заходи для оздоровлення фінансового стану суб’єктів господарювання ФК14. Здатність виявляти, оцінювати та нівелювати вплив ризиків у сфері фінансів, банківської справи та страхування. ФК15. Здатність досліджувати сучасні світові тенденції розвитку фінансів, банківської справи та страхування. Метою є формування знань щодо механізму функціонування фондового ринку та його складових, використання інструменті залучення фінансових та реальних інвестицій на на мікро- і макроекономічному рівнях. Завданням є вивчення сутності, функцій і ролі фондового ринку та його складових; набуття практичних навичок щодо використання інструментів фондового ринку та вивчення професійних особливостей та характеристик різних видів цінних паперів та з’ясування методичних принципів аналізу ринкової кон’юктури; оволодіння методами, принципами та інструментами розробки, прийняття і реалізації управлінських рішень спрямованих на досягнення цілей інвестиційної діяльності на фондовому ринку.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/26035
Other Identifiers: УДК 336.76
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fondovyy_rynok.doc560 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.