Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25035
Title: Загальна хімія. Теорія та практика
Authors: Раскола, Людмила Анатоліївна
Кіосе, Тетяна Олександрівна
Раскола, Людмила Анатольевна
Киосе, Татьяна Александровна
Raskola, Liudmyla A.
Kiose, Tetiana O.
Citation: Раскола Л. А., Загальна хімія. Теорія та практика: навчальний посібник / Л. А. Раскола, Т. О. Кіосе. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 212 с. табл., рис.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: атомно-молекулярне вчення
неорганічні сполуки
закон еквівалентів
будова атома
періодичний закон Д. І. Менделєєва
хімічна термодинаміка
реакція нейтралізації
другий закон термодинаміки
каталіз
хімічна рівновага
Abstract: Навчальний посібник складений викладачами кафедри неорганічної хімії та хімічної екології Одеського нацйонального університету імені І. І. Мечникова та призначений для методичного забезпечення аудиторної та самостійної роботи студентів над матеріалом з метою самоконтролю, поглиблення знань теоретичного матеріалу та закріплення умінь і навичок їх використання для вирішення конкрентних практичних питань, підготовки до практичних занять та виконання лабораторних робіт з загальної хімії. Посібник розрахований на студентів, які навчаються за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація». Дисципліна «Загальна хімія» є базовим предметом, основним завданням якого є формування знань про будову та властивості неорганічних сполук, включаючи комплексні сполуки, перебіг хімічних реакцій, термодинаміку та кінетику хімічних процесів, фізичні і хімічні властивості розчинів, розуміння хімізму деяких біологічних процесів, що відбуваються в живому організмі. Вивчення цього курсу спрямоване на формування таких складових інтегральних та фахових компетентностей як здатність розв’язати типові та складні задачі та практичні проблеми у професійній фармацевтичній діяльності із застосуванням положень, теорій та методів загальної хімії; інтегрувати знання та вирішувати складні питання, здійснювати розробку методик контролю якості лікарських засобів, фармацевтичних субстанцій, проводити хіміко-токсикологічні дослідження. Вивчення «Загальної хімії» має важливе значення для формування вмінь прогнозувати реакційну здатність хімічних сполук в залежності від положення в Періодичній системі хімічних елементів, проводити розрахунки основних термодинамічних функцій стану системи та теплових ефектів хімічних процесів, написання рівнянь хімічних реакцій, розв'язати розрахункові та ситуаційні задачі, готувати розчини, виконувати лабораторні роботи та робити обґрунтовані висновки за результатами експерименту. Набуті вміння та навички необхідні студентам для теоретичного обґрунтування хімічних основ фармакологічного ефекту, а також при вивченні наступних загально- теоретичних та фахових дисциплін.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25035
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФХФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
raskola_chem.PDF2.63 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.