Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25028
Title: Сучасні методи та засоби активного навчання органічної хімії
Authors: Буренкова, Катерина Вікторівна
Буренкова, Екатерина Викторовна
Burenkova, Kateryna V.
Citation: Буренкова К.В., Сучасні методи та засоби активного навчання органічної хімії : курс лекцій / К. В. Буренкова – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч- никова, 2019. – 140 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: органічна хімія
навчання
школа
інтенсивний метод
організування ксперементу
комп’ютерно-інформаційні технології
навчальний процес
Abstract: Стрімке збільшення потоку навчальної інформації, радикальні соціально-економічні, науково-технічні перетворення і концептуальні зміни в структурі та змісті науки зумовили необхідність модернізації освіти. Успішність вирішення завдань модернізації визначається рівнем підготовки вчителя у вищому навчальному закладі, його готовністю до професійної діяльності в умовах, що змінюються. Одне з актуальних завдань сучасної школи – пошук оптимальних шляхів зацікавлення учнів навчанням, підвищення їхньої розумової активності, спонукання до творчості, виховання школяра як життєвої й соціально-компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення в різноманітних життєвих ситуаціях, вироблення вмінь практичного і творчого застосування здобутих знань. Це означає, що вчитель має орієнтуватися на використання таких педагогічних технологій, за допомогою яких не просто поповнювалися б знання й уміння з навчального предмета, а й розвивалися такі якості учня, як пізнавальна активність, самостійність, уміння творчо виконувати завдання. На цей час практично кожний вчитель хімії застосовує у своїй діяльності нетрадиційні форми навчання школярів, а саме: використовує інтерактивні методи. Це пов’язано зі становленням нового стилю мислення вчителів, що орієнтуються на ефективне рішення освітньо-виховних задач в умовах більш ніж скромної кількості предметних годин та посилення самостійної творчо-пошукової діяльності школярів. Для заохочення учнів до навчання доводиться використовувати різноманітні форми навчання, які сприяли б розвитку усного мовлення на заняттях, спілкування між собою під час розв'язання певних проблем, можливості висловлювати свою думку та інше.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25028
ISBN: 978-617-689-317-2
Other Identifiers: УДК 547:378.147(07)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФХФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
posib_leks_chem.pdf1.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.