Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24987
Title: Генераційний аналіз акцесорного циркону магматичних порід і його філогенія
Other Titles: Generational analysis of accessory zircon from igneous rocks and its phylogeny
Генерационный анализ акцессорного циркона магматических пород и его филогения
Authors: Чепіжко, Олександр Валентинович
Кадурін, Володимир Миколайович
Chepizhko, Oleksandr V.
Kadurin, Volodymyr M.
Чепижко, Александр Валентинович
Кадурин, Владимир Николаевич
Citation: Мінералогічний збірник=Mineralogical collection
Issue Date: 2012
Keywords: акцесорні мінерали
онтогенія
філогенія
типоморфізм
циркон
гранітоїди
Український щит
accessory minerals
ontogeny
phylogeny
typomorphism
zircon
granitoids
Ukrainian Shield
акцессорные минералы
онтогения
филогения
типоморфизм
циркон
гранитоиды
Украинский щит
Series/Report no.: ;№ 62, вип. 1.
Abstract: Генезис акцесорних мінералів можна з’ясувати під час комплексного дослідження середовища мінералоутворення з використанням сучасних фізико-хімічних методів. Оцінювання хімічних і фізичних змін мінералів безпосередньо пов’язане з тими розділами онто-генії мінералів, які невіддільні від їхньої філогенії (тобто генезису мінеральних видів і па-рагенезисів), оскільки вона є джерелом інформації філогенезу.
Genesis of accessory minerals can be exposed during complex researches of mineral-forming environment using modern physical and chemical methods. The evaluation of miner-als chemical and physical changes is directly related to those sections of minerals ontogeny which can not be separate from the phylogeny of minerals (i.e. genesis of mineral species and their paragenesises), as it is the information of phylogenesis generator.
Генезис акцессорных минералов можно выявить в ходе комплексного исследования среды минералообразования с использованием современных физико-химических мето-дов. Оценивание химических и физических изменений минералов непосредственно связано с теми разделами онтогении минералов, которые неотделимы от филогении минералов (то есть генезиса минеральных видов и парагенезисов), поскольку она является источником информации филогенеза.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24987
Other Identifiers: УДК 553.21:549.51+552.3:551.71
Appears in Collections:Статті та доповіді ГГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
168-175.pdf287.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.