Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24927
Title: Вербалізація англомовного концепту genius в афоризмах
Other Titles: Вербализация англоязычного концепта genius в афоризмах
Verbalization of the English concept genius in aphorisms
Authors: Строченко, Леся Василівна
Строченко, Леся Васильевна
Strochenko, Lesia V.
Citation: Записки з романо-германської філології = Writings in Romance-Germanic Philology
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: концепт
афоризм
концептуальна метафора
genius
концептуальная метафора
concept
aphorism
conceptual metaphor
Series/Report no.: ;№ 1(42).
Abstract: Стаття присвячена дослідженню особливостей вербалізації концепту GENIUS в англійській мові, а саме – розгляду афоризмів із компонентом genius. Згідно з думкою представників семантико-когнітивного підходу, концепт є базовою одиницею ментального коду людини, яка має внутрішню структуру, що складається із концептуальних ознак; це є результат індивідуального та соціального пізнання світу. Концептуальні ознаки містять поняттєву інформацію про відповідний об’єкт чи феномен. Таким чином, представники даного підходу розглядають мову як один із найважливіших засобів пізнання та коцептуалізації світу. Вивчення концепту через мову є найбільш надійним способом лінгвістичного аналізу, що дозволяє визначити концептуальні ознаки та розробити структуру концепту. Будь-який аналіз концепту розпочинається з виявлення мовних одиниць, які репрезентують відповідний концепт, інтерпретації їх словникових та мовленнєвих контекстів. Афоризм визначається як короткий влучний оригінальний вислів, узагальнена, глибока думка, виражена в лаконічній формі, подеколи несподівано парадоксальній. У ході дослідження було проаналізовано 100 англомовних афоризмів із компонентом genius. Встановлено, що у даних крилатих висловах реалізуються декілька моделей концептуальної метафори. Концептуальна метафора є головним засобом концептуальної системи людини, за допомогою якої ми розуміємо і сприймаємо один тип об’єктів у термінах об’єктів іншого типу. Проведене дослідження уможливило виокремлення декількох концептуальних метафор, зокрема, GENIUS IS MADNESS, GENIUS IS FIRE, GENIUS IS WORK, GENIUS IS PRECIOUS, GENIUS IS ENEMY, GENIUS IS SIMPLE.
Статья посвящена исследованию особенностей вербализации концепта GENIUS в английском языке, а именно – рассмотрению афоризмов с компонентом genius. Согласно мнению представителей семантико-когнитивного подхода, концепт является базовой единицей ментального кода человека, который имеет внутреннюю структуру, состоящую из концептуальных признаков; это результат индивидуального и социального познания мира. Концептуальные признаки содержат понятийную информацию о соответствующем объекте или феномене. Таким образом, представители данного подхода рассматривают язык как один из важнейших средств познания и коцептуализации мира. Изучение концепта через язык является наиболее надежным способом лингвистического анализа, позволяющим определить концептуальные признаки и разработать структуру концепта. Любой анализ концепта начинается с выявления языковых единиц, которые представляют соответствующий концепт, интерпретации их словарных и речевых контекстов. Афоризм определяется как короткое точное оригинальное выражение, обобщенная, глубокая мысль, выраженная в лаконичной форме, иногда неожиданно парадоксальной. В ходе исследования были проанализированы 100 англоязычных афоризмов с компонентом genius. Установлено, что в данных крылатых выражениях реализуются несколько моделей концептуальной метафоры. Концептуальная метафора является главным средством концептуальной системы человека, с помощью которой мы понима- ем и воспринимаем один тип объектов в терминах объектов другого типа. Проведенное исследование позволило выделить несколько концептуальных метафор, в частности, GENIUS IS MADNESS, GENIUS IS FIRE, GENIUS IS WORK, GENIUS IS PRECIOUS, GENIUS IS ENEMY, GENIUS IS SIMPLE.
The article is dedicated to the investigation of the peculiarities of verbalization of the concept GENIUS in the English language, namely, consideration of the aphorisms with the component genius. According to the representatives of the semantic-cognitive approach, concept is a basic unit of human mental code, which has an internal structure consisting of conceptual features; it is the result of the individual and social learning of the world. Conceptual features contain comprehensive information about the corresponding object or phenomenon, as well as the interpretation of information of public consciousness and the treatment of the subject or phenomenon. Thus, the representatives of this trend treat language as one of the main tools of cognition and conceptualization of the world. The study of concept through the language is the most reliable way of linguistic analysis which allows to detect conceptual features and to work out the model of the concept. Any analysis of the concept starts by detecting language units that represent a given concept, the interpretation of their vocabulary and speech contexts. Aphorism is defined as a short original statement, a generalized, deep thought, expressed in a concise form, sometimes unexpectedly paradoxical. During the study, 100 English aphorisms with the genius component have been analyzed. It has been established that in the given expressions several models of the conceptual metaphor are realized. Conceptual metaphor is the main means of the conceptual system of a person by which we understand and perceive one type of objects in terms of objects of another type. The research made it possible to distinguish several conceptual metaphors, in particular GENIUS IS MADNESS, GENIUS IS FIRE, GENIUS IS WORK, GENIUS IS PRECIOUS, GENIUS IS ENEMY, GENIUS IS SIMPLE.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24927
Other Identifiers: УДК 811.111’37’42
DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2019.1(42).168877
Appears in Collections:Записки з романо-германської філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
107-112.pdf275.64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.