Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24668
Title: Курс загальної фізики для біологів. Ч. 3
Authors: Копійка, Олександр Кузьмич
Копейка, Александр Кузьмич
Kopiika, Oleksandr K.
Citation: Копійка, О. К. Курс загальної фізики для біологів : у 3 ч. Ч. 3 : Основи оптики, атомної та ядерної фізики. – Одеса : Астропринт, 2011.
Issue Date: 2011
Keywords: оптика
атомна фізика
ядерна фізика
фізичні явища
застосування законів
біологи
Series/Report no.: Основи оптики, атомної та ядерної фізики;Ч. 3.
Abstract: В третій частині посібника «Курс загальної фізики для біологів» розглянуто основні поняття і закони оптики, атомної та ядерної фізики. Головну увагу приділено розумінню читачем основ і змісту фізичних явищ, а також встановленню границь застосування законів, що їх описують. Викладений матеріал покликаний сприяти розвитку у студентів навиків фізичного мислення, вмінню ставити і розв’язувати ними конкретні задачі. Навчальний посібник буде корисним для студентів біологічних, медичних, агротехнічних та інших природничих спеціальностей вищих навчальних закладів. В III заключній частині посібника «Курс загальної фізики для біологів» викладено основи електромагнітної та квантової теорії світла, основи атомної фізики з елементами квантової механіки і в кінці коротко розглянуто фізику атомного ядра. В основу цього випуску, так само як і в попередні частини посібника, покладений курс лекцій з загальної фізики, який читається студентам біологічного факультету Одеського національного університету. Викладення значної частини матеріалу пов’язано з великими методичними труднощами. Автор прагнув показати основні ідеї, їх фізичний зміст, методи дослідження і результати, отримані сучасною фізикою, уникаючи складного математичного апарату. При цьому зверталась достатньо велика увага на спадковість сучасної і класичної фізики, неминучу цінність тих результатів класичної фізики, без засвоєння яких важко про- никнутися ідеями сучасної фізики, зрозуміти її методи і усвідомити здобутки. Третя частина посібника написана у відповідності до програми нормативної дисципліни «Фізика» циклу природничо- наукової підготовки студентів кваліфікації «бакалавр біології». Зміст включає три змістовних блоки — оптика, атомна та ядерна фізика. Кожен змістовний блок складається з окремих розділів або, інакше кажучи, тем. В розділах з оптики основна увага приділялась розгляду принципових питань, пов’язаних з фізичною суттю оптичних явищ, таких як інтерференція, дифракція, поляризація, взаємодія світла з речовиною, які необхідно знати при формуванні світогляду майбутнього фахівця. В той же час в посібник, хоча і в невеликому об’ємі, включені питання прикладного характеру. Незамінним інструментом для біологів є мікроскоп, тому доцільно розглянути питання геометричної оптики, які коротко викладені в розділах оптики. В наш час у біології досить інтенсивно проводяться дослідження первинних молекулярних механізмів, що лежать в основі біологічних процесів. Основу для таких досліджень дає квантова теорія, елементи якої розглядаються в розділах атомної фізики. Для вивчення змін в живих організмах, що наступають внаслідок впливу на них іонізованого випромінювання, необхідні знання з ядерної фізики, основи якої також коротко розглянуті в останньому розділі. З ряду причин автором були опущені або дуже коротко висвітлені деякі питання програми. Тому передбачається, що в процесі вивчення матеріалу студенти, які бажають розширити свої знання, можуть користуватися іншою навчальною літературою. Труднощі, які виникли при написанні третьої частини посібника, не могли не привести до певних недоліків. Автор заздалегідь вдячний всім, хто повідомить йому свої зауваження та поради, і висловлює щиру вдячність професорам В. С. Стащу- ку, О. Є. Сергєєвій, В. Б. Роганкову за рецензування рукопису.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24668
ISBN: ISBN 978-966-190-353-0 (ч. 3)
ISBN 978-966-190-434-6 (у 3-х ч.)
Other Identifiers: УДК 539.1:57(075.8)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФМФІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kopeyka_fizika_chast3.pdf3.05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.