Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24636
Title: «Gogoliana» в фондах научной библиотеки Одесского национального университета: к 210-летию со дня рождения Николая Васильевича Гоголя (1809–1852)
Other Titles: «Gogoliana» у фондах наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова : до 210-річчя з дня народження Миколи Васильовича Гоголя (1809–1852)
Authors: Бережок, Евгения Владимировна
Бережок, Євгенія Володимирівна
Berezhok, Yevgeniya V.
Citation: Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: Н. В. Гоголь
Gogoliana
прижизненные издания
редкие издания
переводы произведний Н. В. Гоголя
Научная библиотека Одесского на-ционального университета
М. В. Гоголь
прижиттєві видання
рідкісні видання
переклади творів Н. В. Гоголя
Наукова бібліотека Одеського національного університету
M. V. Gogol
lifetime editions
rare editions
translations N. Gogol’s works
Scientific Library of the Odessa National University
Series/Report no.: Бiблiотекознавство, бiблiографознавство, книгознавство;Т. 24, вип. 1.
Abstract: Собрание произведений Н. В. Гоголя и литературы о его жизни и творчестве составляют собрание «Gogoliana» Научной библиотеки Одесского национального университета им. И. И. Мечникова. В статье рассмотрены редкие прижизненные издания произведений Н. В. Гоголя, сочинения, статьи и рецензии, впервые опубликованные в периодических изданиях. А также первые прижизненные переводы сочинений Н. В. Гоголя на разные языки.
Микола Васильович Гоголь – один з найцікавіших письменників вітчизняної та світової літератури. Його неповторний й оригінальний талант визнавали ще сучасники, хоча кожний по-своєму. Твори М. В. Гоголя знайшли свого читача по всьому світу. Незважаючи на те, що його твори важко передаються перекладу через неповторність гоголівського стилю, просоченого українським народним фольклором, до початку XX ст. вони були переведені багатьома мовами. Твори М. В. Гоголя стають популярними не тільки у вузькому літературному середовищі, а й серед масового читача. Його творча спадщина, як і раніше, привертає увагу дослідників і простих читачів. Вона надихала композиторів і художників. За творами М. В. Гоголя знято багато фільмів, створені музичні й художні твори. М. П. Мусоргський написав на сюжет М. Гоголя оперу «Сорочинський ярмарок», Н. А. Римський-Корсаков – «Травнева ніч», «Ніч перед Різдвом», П. І. Чайковський – «Черевички», І. Ю. Рєпін створив свою знамениту картину «Запорожці пишуть листа турецькому султанові», не без впливу «Тараса Бульби». Гумор «Миргорода» вплинув на творчість Альфонса Доде, Френсіса Брет-Гарта, Любена Карвелова, Германа Банга та багато інших. Університетська «Гоголіана» складається як з творів М. В. Гоголя, так і літератури про його життя та творчість. У статті представлена добірка прижиттєвих видань М. В. Гоголя, примірників періодичних видань, в яких уперше були надруковані його літературні твори, статті та рецензії, а також переклади на іноземні мови, що були зроблені ще за його життя. Вони зберігаються як в основному фонді, так і в приватних книжкових колекціях, що належать Науковій бібліотеці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Представлена добірка є лише малою частиною зібрань університетської «Gogoliana» й без сумніву представляє інтерес як для дослідників життя і творчості великого письменника, так і для бібліофілів.
N. V. Gogol is one of the most interesting writers of national and world literature. His unique and original talent was recognized by contemporaries, although each in his own way. M. V. Gogol’s works found his reader all over the world. Despite the fact that his works are difficult to translate, due to the uniqueness of the Gogol style, soaked by Ukrainian folk folk, by the beginning of the XX century they were translated into virtually all languages of the world. The works of M. V. Gogol become popular not only in the narrow literary environment, but also among the mass reader. His creative heritage still attracts the attention of researchers and simple readers. She inspired composers and artists. In the works of M. V. Gogol many films were shot, musical and artistic works were created. M. P. Mussorgsky wrote on the plot of M. Gogol’s opera «Sorochinsky fair», N. A. Rimsky-Korsakov – «May night», «Night before Christmas», P. I. Tchaikovsky – «Shoes», I. Yu. Repin created his famous painting «Zaporozhians write a letter to the Turkish sultan», not without the influence of «Taras Bulba» Humor «Mirgorod» influenced the work of Alfonso Dod, Francis Brett-Hart, Luben Karvelov, Herman Banga and many others. University «Gogoliana» consists of both works of M. Gogol, and literature on his life and work. The article presents the collection of the periodical publications of M. V. Gogol, copies of periodicals, in which his literary works, articles and reviews were first published, as well as translations into foreign languages that were made during his lifetime. They are stored both in the main fund and in private book collections belonging to the Scientific Library of the Odessa I. I. Mechnikov National University. The presented compilation is only a small part of the collections of the University «Gogoliana» and undoubtedly represents an interest both to researchers of the life and work of the great writer, and for bibliophiles.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24636
Other Identifiers: УДК 099.5:027.7:378.4(477.74–21)
DOI: https://doi.org/10.18524/2304–1447.2019.1(21).165932
Appears in Collections:Бібліотечний Меркурій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
129-144.pdf450.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.