Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24631
Title: «Очень тронули меня ваши теплые строки...»: эпистолии Л. П. Гроссмана С. И.-Я. Боровому
Other Titles: «Дуже зворушили мене ваші теплі рядки...»: епістоліЇ Л. П. Гроссмана С. І.-Я. Боровому
«Very trunked your warm lines me...»: epistols by L.P. Grossman to S. I.-Y. Borovoy
Authors: Левченко, Валерий Валерьевич
Левченко, Валерій Валерійович
Levchenko, Valerii V.
Citation: Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: Л. П. Гроссман
С. И.-Я. Боровой
ученые-гуманитарии
Одесса
Одесский университет
научное сообщество
генерации ученых
история
история литературы
С. І.-Я. Боровий
вчені-гуманітарії
Одеса
Одеський університет
наукове співтовариство
генерації вчених
історія
історія літератури
L. P. Grossman
S. I.-Y. Borovoy
humanities scholars
Odessa
Odessa University
scientific community
scientist’s generation
history
history of literature
Series/Report no.: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство;Т. 24, вип. 1.
Abstract: Представленные в данной публикации эпистолии Л. П. Гроссмана к С. И.‑Я. Боровому охватывают период 1945–1964 гг., на который приходятся их зрелая научная деятельность, наличие авторитета в научных кругах, ведущие позиции в сообществе научной интеллигенции и появление новых интеллектуальных трудов. Основные темы посланий: происходящие события на ниве профессиональной деятельности, новости из научных кругов и некоторые аспекты повседневной жизни. Эпистолии позволяют восстановить существенные детали развития исторической науки в СССР и университетской жизни в Одессе в послевоенный период, представляют бесспорный интерес для изучения истории советского культурного процесса 1940-х – 1950-х гг. и касаются ряда вопросов, в частности оценки научных достижений С. И.-Я. Борового. Публикация сопровождается достаточно полным комментарием по содержанию эпистолий и вводит в научный оборот ценный исторический источник из фонда личного происхождения С. И.-Я. Борового, находящегося на хранении в Государственном архиве Одесской области.
Представлені в даній публікації епістолії Л. П. Гроссмана до С. І.-Я. Борового охоплюють період 1945–1964 рр., на який припадають їх зріла наукова діяльність, наявність авторитету в наукових колах, провідні позиції у середовищі наукової інтелігенції та поява нових інтелектуальних праць. Незважаючи на незначний обсяг епістолярної спадщини, вона є неоціненним історичним джерелом, яке дає можливість реконструювати різні аспекти біографій та творчості двох вчених. Листування, що виникало в наслідок особистого спілкування науковців, не було інтенсивним та тривалим. З наявних даних листування на сьогодні виявлено 20 епістолій Л. П. Гроссмана – 8 листів, 11 листівок та 1 телеграма. Основні теми послань: події, що відбуваються на ниві професійної діяльності, новини з наукових кіл та деякі аспекти повсякденного життя. Епістолії дозволяють відновити суттєві деталі розвитку історичної науки в СРСР та університетського життя в Одесі в післявоєнний період, представляють безперечний інтерес для вивчення історії радянського культурного процесу 1940-х – 1950-х рр. та стосуються низки питань, зокрема оцінки наукових досягнень С. І.-Я. Борового. В епістоліях окремими рядками проходить тема любові Л. П. Гроссмана до рідного міста – Одеси, до якого він висловлює теплі почуття в багатьох посланнях у різних художніх формах. Подано первинний варіант повної назви С. I.-Я. Борового. Уперше в історіографії вказано на закінчення Л. П. Гроссманом Київського університету, а не Новоросійського університету, про що раніше помилково повідомлялося в публікаціях різних жанрів. Представлені матеріали як складова джерельної бази вивчення історії історичної науки сприяють отриманню всебічної та достовірної інформації про розвиток історіографічного процесу в СРСР у період 1940-х – 1960-х рр. Із змісту текстів листів зрозуміло, що С. І.-Я. Боровий постійно відповідав своєму кореспонденту, не маючи звички затягувати з відповіддю. У статті наведені нові факти щодо деяких епізодів біографій двох учених. Хоча листування тривало з перервами, очевидно, що спілкування було взаємно приємним, з характерними конфіденційними і дружніми відносинами, щирістю та легкістю спілкування. Публікація джерел супроводжується досить повним коментарем змісту епістолій та вводить до наукового обігу цінне історичне джерело з фонду особистого походження С. І.-Я. Борового, що знаходиться на зберіганні в Державному архіві Одеської області.
The epistles of the Soviet literary historian, literary critic, writer, doctor of philology, professor L. P. Grossman, presented in this publication to the Soviet Historian S. I.- Y. Borovoy covering the period from 1945 to 1964. This period was significant in connection with their mature scientific activities, the presence of authority in scientific circles, leading positions in the community of scientific intelligentsia and the emergence of new intellectual works. Despite the small amount of epistolary heritage, it is an invaluable historical source, which gives the opportunity to touch different aspects of the biographies and works of two scientists. The correspondence that arose in the course of personal communication was not intensive and long in general. From the available data on correspondence today have revealed 20 epistles of L. P. Grossman – 8 letters, 11 postcards and 1 telegram. The main topics of the messages are: current events in the field of professional activity, news from academia and some aspects of everyday life. Epistles help to restore the essential details of the development of historical science in the USSR and university life in Odessa during the postwar period. They are of indisputable interest for studying the history of the Soviet cultural process of the 1940s – 1950s and deal with a number of issues, in particular the evaluation of scientific achievements of S. I.-Y. Borovoy. A separate line runs the theme of love of L. P. Grossman to his native city, to which he has expressed the feelings in many epistles in various artistic forms. The article provides new facts regarding some episodes of biographies of two scientists. The primary version of the full name of S. I.-Y. Borovoy and, for the first time in historiography, indicate the graduation by L. P. Grossman of Kiev University, and not of Novorossiysk University, as it was previously mistakenly reported in publications of various genres. These materials as a component of the source-study base for the study of the history of historical science contribute to obtaining more comprehensive and reliable information about the development of the historiographical process in the USSR in the period of the 1940s-1960s. From the text of the letters it is clear that S. I.- Y. Borovoy constantly answered his correspondent, without the habit of lingering with an answer. Although the correspondence lasted intermittently, it was obvious that the communication was mutually pleasant, with characteristic confidential and friendly relations, sincerity, and ease of communication. The publication is accompanied by a fairly complete commentary on the content of the epistles and introduces into the scientific circulation a valuable historical source from the fund of personal origin S. I.-Y. Borovoy stored in the State Archive of the Odessa region.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24631
Other Identifiers: DOI: https://doi.org/10.18524/2304–1447.2019.1(21).165929
УДК 94(477.74–21):930.2:82–6’’1944/1945’’
Appears in Collections:Бібліотечний Меркурій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
70-91.pdf1.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.