Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24618
Title: Товариства «прокозацького» спрямування у Чехословацькій республіці в міжвоєнний період
Other Titles: Общества «прокозацкой» направленности в Чехословацкой республике в межвоенный период
Society About the Cossack direction in the Czechoslovak republic in the interventional period
Authors: Громович, Уляпа
Бачинська, Олена Анатоліївна
Бачинская, Елена Анатольевна
Bachynska, Olena A.
Citation: Українське порто-франко : наук. студ. праці з вітчизняної іст. / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т, Каф. історії України; відп. ред. О. А. Бачинська. – Одеса : Букаєв В. В., 2018. – Вип. 6: Присвячено світлій пам'яті відомого дослідника історії українського національного руху в Одесі - Анатолія Івановича Мисечка (1965-2017).
Issue Date: 2018
Keywords: українська еміграція
Чехословацька республіка
«Український Січовий союз за кордоном»
Товариство Запорожців
Товариство Святого Василя Великого
украинская эмиграция
Чехословацкая республика
«Украинский Сечевой союз за рубежом»
Общество Запорожцев
Общество Святого Василия Великого
Ukrainian emigration
Czechoslovak republic
«Ukrainian Sicha Union abroad»
Society of Zaporozhians
Society of St. Basil the Great
Series/Report no.: ;Вип. 6.
Abstract: У статті досліджено товариства «прокозацького спрямування)' у Чехословацькій республіці (1918-1939 рр.). Проаналізовано процес консолідації українських товариств, їх створення та діяльність. З’ясовано, що більшість керівників «козацьких» товариств мали козацьке коріння.
В статье исследованы общества «прокозацького направления» в Чехословацкой республике (1918-1939 гг.). Проанализирован процесс консолидации украинских обществ, их создания и деятельности. Выяснено, что большинство руководителей «казацких» обществ имели казацкие корни.
The article «Society of Prokozatsky direction» in the Czechoslovak Republic (1918-1939) is investigated in the article. The process of consolidation of Ukrainian societies, their creation and activity is analyzed. It was found that most of the leaders of «Cossack» societies had Cossack roots.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24618
Other Identifiers: УДК 94(437):347.471 «1918/1939»
Appears in Collections:Статті та доповіді ФІФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
60-67.pdf489.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.