Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2451
Title: Деякі політико-ідеологічні проблеми трансформації українського суспільства в сучасних умовах
Other Titles: Некоторые политико-идеологические проблемы трансформации украинского общества в современных условиях
Some political and ideological problems of transformation of Ukrainian society in modern conditions
Authors: Аблов, Анатолий Федорович
Аблов, Анатолій Федорович
Ablov, Anatolii F.
Citation: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета
Issue Date: 2011
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: трансформація українського суспільства
політичні ідеології
лібералізм
цінності
права і свободи людини
політичні партії
громадянське суспільство
трансформация украинского общества
политические идеологии
либерализм
ценности
права и свободы человека
политические партии
гражданское общество
transformation of Ukrainian society
political ideology
liberalism
values
human rights and freedoms
political parties
civil society
Series/Report no.: Соціологія і політичні науки;Т. 16, вип. 10.
Abstract: В статті розглядається роль політико-ідеологічних факторів і,зокрема,засадничих цінностей політичної ідеології лібералізму на трансформаційні процеси в сучасному українському суспільстві.Автор виходить з тези про основну роль прав і свобод людини в усієї сукупності трансформаційних перетворень українського суспільства і необхідність політико-правової реформи,яка б забезпечила підвищення ефективності системи державної влади через якісні зміни в системі суб’єктів української політики,політичних партій та структур громадянського суспільства.
В статье рассматривается роль политико-идеологических факторов и,в частности, основополагающих ценностей политической идеологии либерализма,на трансформационные процессы в современном украинском обществе. Автор исходит из тезиса об основной роли прав и свобод человека во всей совокупности трансформационных преобразований украинского общества и необходимость политикоправовой реформы,обеспечивающей повышение эффективности системы государственной власти через качественные изменения в системе субъектов украинской политики,политических партий и структур гражданского общества.
The article examines the role of political and ideological factors,and in particular the fundamental values of political ideology of liberalism,the transformation processes in the Ukrainian society.The author proceeds from the thesis of the fundamental role of rights and freedoms in the entire set of transformational change in Ukrainian society and the need for political and legal reforms that would ensure efficiency of government through qualitative changes in the subjects of Ukrainian politics,political parties and civil society structures.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2451
Other Identifiers: УДК 32:316.422(477)
Appears in Collections:Міжнародні та політичні дослідження

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
str_711-719+.pdf129.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.