Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23851
Title: Теорія ймовірностей і математична статистика
Authors: Тюрін, Олександр Валентинович
Ахмеров, Олександр Юрійович
Tyurin, Oleksandr V.
Akhmerov, Oleksandr Yu.
Citation: Тюрин О.В. Теорія ймовірностей і математична статистика: навч. посіб. / О. В. Тюрин, О. Ю. Ахмеров. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 170 с.:
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: теорія ймовірностей
випадкові величини
розподіл Пуассона
перевірка гіпотез
таблиця значень функції Лапласа
математична статистика
система випадкових величин
правило трьох сигм
граничні теореми теорії ймовірностей
Abstract: У світі, що нас оточує, і суспільстві, в якому ми живемо, відбуваються різні події, наприклад, йде дощ, виникла аварія та ін. Для того, щоб відбулась подія, їй має передувати комплекс умов. На практиці ми часто маємо справу з подіями, умови виникнення яких визначено багатьма факторами. Більшість з цих факторів можуть бути невідомими для нас або вони мають випадковий характер; їх фактично не можна враховувати. Тому за одних і тих самих початкових умов ці події можуть відбутися, а можуть і не відбутися, тобто їхнє виникнення має випадковий характер. Теорія ймовірностей якраз і займається тим, що вивчає властивості масових випадкових подій, здатних багаторазово повторюватися за відтворення певного комплексу умов. Основним завданням теорії ймовірностей є кількісне оцінювання випадкових факторів у можливості виникнення будь-якої випадкової події незалежно від її природи, тобто кількісне оцінювання ймовірності його здійснення. Незважаючи на випадковий характер виникнення подій, під час численного, масового відтворення цих подій виявлено деякі закономірності, які дозволяють прогнозувати поведінку випадкових подій за певних заданих умов. Вивченням таких закономірностей на основі масових випадкових подій займається математична статистика, яка спирається на теорію ймовірностей і основне завдання якої полягає в тому, щоб за обмеженими даними (вибірці) відновити з певним ступенем вірогідності характеристики, властиві загальній сукупності, тобто всьому можливому набору даних, що описує досліджуване явище з випадковим характером. За кілька останніх десятиліть від теорії ймовірностей і математичної статистики відокремились такі галузі науки, як теорія випадкових процесів, теорія масового обслуговування, теорія інформації, економетричне моделювання та ін. Цей процес триває і дотепер.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23851
ISBN: 978-617-689-287-8
Other Identifiers: УДК 512.64+514.12
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці НДІ Фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ТВМС.pdf1.88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.