Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23639
Title: The integrative approach in linguistics as a new stage of the consciousness research. The general theory of systems
Other Titles: Інтегративний підхід у лінгвістиці як новий етап когнітивних досліджень. Загальна теорія систем
Интегративный подход в лингвистике как новая ступень когнитивных исследований. Общая теория систем
Authors: Truba, Hanna M.
Труба, Ганна Миколаївна
Труба, Анна Николаевна
Citation: Мова: Науково-теоретичний часопис з мовознавства
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: integrative approach
general theory of system
category
categorization
інтегральний підхід
загальна теорія системи
категорія
категоризація
интегративный подход
общая теория систем
категория
категоризация
Series/Report no.: ;Вип. 30.
Abstract: The purpose of the article is to trace the main aspects of integrity theory as a new stage of studying linguistics processes. The object of the article is to describe the integrative approach in linguistics as a new approach, to show all the advantages of its usage, and the subject of the article is to study new approaches in linguistics on the base of the general theory of system. The author used the descriptive and analytical methods of language research. The results of the research are the new way of investigation of linguistics phenomena — the integrative approach, which is based on the general theory of system and combine all the existent approaches to show the full picture. The actuality of the article is the attempting of making new approach and effort to unite all the existent approaches in studying linguistic phenomena to get the full view. The practical value of the research is in possibility of using these results for investigation and optimization the studying the language phenomena, for optimization of studying process for essential understanding of fundamental linguistics processes.
Мета статті — простежити основні аспекти теорії цілісності як нового етапу вивчення лінгвістичних процесів і описати інтеграційний підхід у лінгвістиці як новий підхід, показавши всі переваги його використання. Об’єктом вивчення є нові підходи в лінгвістиці, розроблені на основі загальної теорії системи. Методи дослідження — описові та аналітичні. Результати роботи окреслюють новий спосіб дослідження явищ лінгвістики — інтегративний, який базується на загальній теорії системи та поєднує в собі всі наявні підходи, здібні показати повну картину мате- ріалу, що підлягає вивченню. Актуальність статті полягає у спробі розробити новий підхід та об’єднати всі існуючі підходи в комплексному вивченні мовних явищ задля виявлення якомога більшої повноти знань і уявлень про певні мовні факти, явища, процеси. Практична цінність дослідження полягає у можливості використання цих результатів для дослідження та оптимізації вивчення явищ лінгвістики, для оптимізації процесу навчання мовам, для істотного розуміння фундаментальних лінгвістичних процесів. Ключові слова: інтегральний підхід, загальна теорія
Цель статьи — проследить основные аспекты теории целостности как нового этапа изучения лингви- стических процессов и описать интеграционный подход в лингвистике как новый подход, показав все преимущества его использования. Объектом изучения являются новые подходы в лингвистике, разработанные на основе общей тео- рии системы. Методы исследования — описательные и аналитические. Результаты работы определяют новый способ исследования явлений лингвистики — интегративный, основанный на общей теории системы и сочетающий в себе процедуры всех имеющиеся подходов, способных представить полную картину изучаемого материала. Актуальность статьи заключается в попытке разработать новый подход и объединить все существующие подходы в комплексном изучении языковых явлений для выявления как можно большей полноты знаний и представлений об определённых языковых фактах, явлениях, процессах. Практическая ценность исследования заключается в возможности использо- вания этих результатов для исследования и оптимизации изучения явлений лингвистики, для оптимизации процесса обучения языкам, для существенного понимания фундаментальных лингвистических процессов.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23639
Other Identifiers: http://dx.doi.org/10.18524/2307–4558.2018.30.154321
УДК 81–13:133.527
Appears in Collections:Мова

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17-21.pdf162.87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.