Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23562
Title: Програма курсу та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни "Організація судових та правоохоронних органів в Україні" та написання й оформлення курсових робіт
Authors: Кармазіна, Катерина Юріївна
Karmazina, Kateryna Yu.
Кармазина, Екатерина Юрьевна
Citation: Кармазіна, К. Ю. Програма курсу та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни "Організація судових та правоохоронних органів в Україні" та написання й оформлення курсових робіт [Электронный ресурс] : для студ. денного відділення ЕПФ. Спец.: «Правознавство» Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» / К. Ю. Кармазіна; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ, Каф. конституційного права та правосуддя. – Одеса, 2013. – 49 с.
Issue Date: 2013
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: судові та правоохоронні органи
Україна
правоохоронна діяльність
державна діяльність
нормативно-правова база
Abstract: Навчальна дисципліна «Організація судових та правоохоронних органів в Україні» є в загальну юридичну проблематику діяльності держави із захисту прав людини, охорони правового порядку і державної безпеки, державного впливу на правопорушення і злочинність. Вона передує вивченню інших юридичних дисциплін, таких, як конституційне право, адміністративне право, кримінальний процес, цивільний процес, господарський процес, адміністративний процес, кримінально-виконавче право, адвокатура України, нготаріат України, прокурорський нагляд тощо. Дисципліна вивчає правоохоронну діяльність як один з основних напрямків державної діяльності, її головні риси, ознайомлює з системою правоохоронних органів, їх завданнями, функціями, принципами організації та діяльності, повноваженнями, правовим статусом їх кадрів. Чималоу увагу відведено вивченню функціонування судової гілки влади як в Україні, так і в таких демократичних правових державах, як Федеративна Республіка Німеччина, Франція, Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки. Останніми роками в Україні виконано значну роботу з реорганізації правоохоронних органів, приведення їх діяльності у відповідність із концепцією судово-правової реформи, що триває у країні. Наприкінці липня 2010 року набрав чинності Закон України «Про судоустрій і статус суддів», з прийняттям якого умовно завершився другий етап судової реформи, подекуди докорінно змінено процедуру розгляду окремих категорій справ у судах, статус носіїв судової влади і таким чином втілені в життя основні, найважливіші конституційні вимоги стосовно здійснення правосуддя, попереднього розслідування, прокурорського нагляду тощо. Черговий етап судової реформи засвідчив плідну роботу законодавчої гілки влади щодо забезпечення передумов для удосконалення основ правоохоронної діяльності. Прийняття Верховною Радою України нового Кримінально-процесуального кодексу України, внесення змін до вже існуючих процесуальних кодексів має забезпечити єдність процесуальних форм реалізації функцій та повноважень органів, що здійснюють правоохоронну діяльність. З прийняттям Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суттєві зміни відбулися не тільки в організації діяльності органів правосуддя, а й в організації діяльності таких правоохоронних органів, як прокуратура, органи внутрішніх справ, органи юстиції, нотаріат, адвокатура, правоохоронні органи спеціального призначення. Дисципліна «Організація судових та правоохоронних органів» на підставі змін у чинному законодавстві та матеріалів судово-правової реформи розглядає ряд основних категорій, понять та інститутів стосовно певних напрямків правоохоронної дільності на сучасному етапі. Предметом вивчення дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів» є вивчення відомостей щодо нормативно-правової бази, основних принципів, організації, завдань, функцій, повноважень та основних напрямків діяльності державних органів, які здійснюють судову та правоохоронну діяльність, а також недержавних організацій, покликаних сприяти реалізації правоохоронної функції держави. Систему дисципліни судові та правоохоронні органи України» складає сукупність тем, які розкривають загальні засади і принципи правоохоронної і правозахисної діяльності, а також спеціалізовано характеризують цілі, завдання і правові основи діяльності державних та недержавних правоохоронних та правозахисних організацій. Окремим важливим напрямком курсу, який, головною мірою, виноситься на самостійне вивчення, є блок питань щодо правового статусу працівників правоохоронних органів, процедур їх підбору і проходження служби. Структура курсу складається із трьох частин: загальної, особливої та спеціальної. Мета і завдання курсу: - ознайомити студентів із загальними закономірностями виникнення і розвитку правоохоронних органів, судів; значення організації функціонування судових та правоохоронних органів у становленні національної правової системи; - сприяти розвитку в студентів самостійності мислення, засвоєнню ними спеціальної юридичної лексики і термінології, формуванню їх правової культури. Досконале вивчення дисципліни дозволить запобігти помилок при застосуванні норм матеріального та процесуального права, успішно вирішувати завдання по зміцненню законності. Комплексна дисципліна «Організація судових та правоохоронних органів в України» вивчається студентами першого курсу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова в першому семестрі. Планом навчального процесу для вивчення курсу цієї дисципліни відведено 108 годин учбових занять. З них на лекції відведено – 40 годин, на практичні та семінарські заняття – 14 годин, на самостійну роботу – 54 години. Формою контролю є іспит. Дисципліна вивчається з застосуванням кредитно-модульної системи (КМС) і складається з двох змістових модулів. Перший змістовий модуль складають теми 1 - 8, другий - теми 9 - 17. З найбільш важливих тем курсу проводяться семінарські та практичні заняття. На них можуть використовуватись різні форми та методи контролю знань студентів: доповіді, експрес- опитування, доповнення відповіді, вільна дискусія, співбесіда, обговорення рефератних повідомлень, розв’язання казусів, кросвордів, виконання самостійних і контрольних робіт, індивідуальні завдання та інші. Рівень знань, підготовленості, ерудиції, активності студентів на семінарах оцінюється викладачем самостійно. Завершується вивчення дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів в Україні» проведенням іспиту. До іспиту допускаються студенти, що відпрацювали всі пропущені заняття, виправили незадовільні оцінки, отримані на семінарських заняттях, набрали мінімальну кількість балів і успішно здали змістовні модулі. Одним з обов'язкових елементів учбового плану для студентів є підготовка до практичних занять. Для цього студентам необхідно ознайомитися з рекомендованою учбовою, учбово- методичною літературою, джерелами права з кожної теми. Виконання завдань за темами курсу є обов'язковою умовою підготовки до практичних занять. При підготовці до практичних занять необхідно: — ознайомитись з питаннями теми; — прочитати відповідні питання в підручнику або конспекті; — ознайомитись з нормативними матеріалами; — ознайомитись з літературними джерелами, які додаються в плані практичних занять; розв'язати завдання до теми. Для розв'язання завдань необхідно завести окремий зошит, при необхідності записати тези відповідей на питання практичних занять. Розв'язання завдань має бути чітким, повним, обов'язкова присутність посилання на статті нормативних актів з позначкою, коли і ким він був виданий; має бути особисте тлумачення проблеми на підставі чинного законодавства. Студентам необхідно постійно проводити моніторинг нових нормативно-правових актів, що приймаються Верховною Радою, Урядом, Президентом України.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23562
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
karmazina.pdf440.8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.