Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23550
Title: Методичні вказівки до спецкурсу "Математичні моделі макроекономіки" та по курсу "Моделі економічної динаміки"
Authors: Єфімова, Галина Олексіївна
Осадча, Ольга Олександрівна
Citation: Єфимова, Г. О. Методичні вказівки до спецкурсу "Математичні моделі макроекономіки" та по курсу "Моделі економічної динаміки" / Г. О. Єфимова, О. О. Осадча; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ. – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2013. – 67 с.
Issue Date: 2013
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: макроекономічні поняття
модель "Кейнсіанського хресту"
модель Самуельсона
модель Хікса
модель Самуельсона – Хікса
модель Харрода-Домара
модель Солоу
Abstract: Об’єктом досліджень є економічна система як ціле, наприклад, національна економіка. Основна увага приділяється методам побудови моделей і дослідженню задач стійкості економічної рівноваги. Після того, як деяка модель побудована, проводиться аналіз на наявність станів рівноваги, періодичних розв’язків і їх стійкості. Так як тривалий час провідною галуззю економіки було сільське господарство, виробничий цикл якого складає один рік, то природно розглядати дискретні моделі з кроком дискретизації за часом, рівним одному року. Тому перші математичні моделі, що представлені тут, застосовують скінчено-різницеві рівняння. Це моделі кейнсіанського типу, які спираються на рівності планової пропозиції та прогнозованого попиту. Далі розглядаються аналоги цих моделей з неперервним часом, в математичних моделях яких використовуються диференціальні рівняння першого і другого порядків, наводиться їх рішення і проводиться дослідження стійкості цих рішень. Моделі розглядаються в порядку їх ускладнення і закінчуються неокласичною моделлю економічного зростання, для дослідження якої залучається апарат теорії оптимального керування. Теоретичні відомості даються в стислій формі, так як основна увага приділена індивідуальним завданням, які повинні виконати студенти протягом семестру і отримати за їх виконання певну кількість балів. Таких завдань чотири. Крім того, наводиться перелік тем для самостійного вивчення з посиланням на відповідну літературу. Так як цей курс читається на старших курсах, то при його вивченні студентам необхідні знання з математичного аналізу, лінійної алгебри, методів оптимізації і диференціальних рівнянь. Поряд з цим для виконання завдань студенти повинні використовувати програмні засоби для побудови графіків і діаграм.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23550
ISBN: ISBN 978-617-689-028-7
Other Identifiers: УДК 330.115
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.