Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23507
Title: Синтез и строение 1-гидроксиэтилидендифосфонатогерманата ( IV) магния, его влияние на рост и развитие озимой пшеницы
Other Titles: Синтез та будова магній 1-гідроксіетилідендифосфонатогерманату( IV), його вплив на ріст та розвиток озимої пшениці
Synthesis and structure of the Magnesium 1-hydroxyethylidenediphosphonategermanate( IV), its influence on the growth and development of winter wheat
Authors: Сейфуллина, Инна Иосифовна
Песарогло, Алена Георгиевна
Марцинко, Елена Эдуардовна
Чебаненко, Елена Анатольевна
Пожарицький, А. Ф.
Сейфулліна, Інна Йосипівна
Песарогло, Олена Георгіївна
Марцинко, Олена Едуардівна
Чебаненко, Олена Анатоліївна
Пожарицький, О. П.
Seifullina, Inna Y.
Pesarohlo, Olena H.
Martsynko, Olena E.
Chebanenko, Olena A.
Pozharytskyi, O. P.
Citation: Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: германий
1-гидроксиэтилидендифосфоновая кислота
координационные соединения
пшеница озимая
регуляторы роста растений
германій
1-гідроксіетилідендифосфонова кислота
координаційні сполуки
пшениця озима
регулятори росту рослин
Germanium
1-hydroxyethylidenediphosphonic acid
coordination compounds
winter wheat
plant growth regulator
Series/Report no.: Хімія;Т. 24, вип. 1(69).
Abstract: Синтезирован разнометалльный комплекс германия(IV) и магния с 1-гидроксиэтилидендифосфоновой кислотой (H4hedp) [Mg(H2O)6]3[Ge6(m-OH)6(m-hedp)6]∙20Н2О (I), состав и строение которого определены методами элементного анализа и ИК-спектроскопии, изучена его термическая устойчивость. Установлено, что использование этого соединения при предпосевной обработке семян озимой пшеницы способствует повышению ее полевой всхожести, интенсивному нарастанию наземной массы растений и первичной корневой системы.
Синтезовано різнометальний комплекс германію(IV) і магнію з 1-гідроксіетилідендифосфоновою кислотою (H4hedp) [Mg(H2O)6]3[Ge6(μ-OH)6(μ-hedp)6]∙20Н2О (I), склад і будову якого визначено методами елементного аналізу та ІЧ-спектроскопії, вивчено його термічну стійкість. Синтезований комплекс є кристалогідратом, про що свідчить смуга n(Н2О) в його ІЧ‑спектрі при 3433 см-1, а наявність координованої води підтверджується чіткою смугою d(Н2О)=1661 см-1. В ІЧ-спектрі I присутні смуги валентних коливань зв’язку Ge-O (589 см-1) і деформаційних коливань Ge-О-Н (821 см-1), тобто германій входить до складу комплексу в гідролізованій формі. Гідроксогрупа виконує місткову функцію, про що свідчить наявність смуги (плеча) деформаційних коливань місткової ОН-групи 1010 см-1. В спектрі I виявлено смуги в області 1197, 1058 та 980 см-1, характерні для nas(PO3) и ns(PO3), що вказує на присутність в молекулі тільки повністю депротонованих фосфонових груп PO3 2-. На термогравіграмі I спостерігається два низькотемпературних ефекти при 70-110 °С та 110-170 °С. Судячи по температурі видалення, 20 молекул води в розрахунку на одну формульну одиницю є кристалізаційними, а 18 – координованими. Встановлено, що використання цієї сполуки для передпосівної обробки насіння озимої пшениці сприяє підвищенню її польової схожості (75%), інтенсивному наростанню наземної маси рослин (17 см) і первинної кореневої системи (7.5 см). Ці показники є значно вищими порівняно з контролем та еталоном – комплексним добривом Новалон. Застосування нової сполуки збільшує шанси для отримання більш дружних і добре розвинених сходів пшениці, здатних забезпечити морозостійкість посівів і отримання високого врожаю. Отримані результати вказують на перспективність подальших досліджень синтезованого комплексу на різних рослинах з метою впровадження його в практику рослинництва в якості ефективного стимулятора росту рослин.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23507
Other Identifiers: УДК 541.49:546.8:546.46:631.81
DOI: http://dx.doi.org/10.18524/2304-0947.2019.1(69).158415
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Хімія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6-13.pdf435.43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.