Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23383
Title: Програма курсу та методичні рекомендації до вивчення навчальной дисципліни: "Історія політичних і правових вчень"
Authors: Зикін, Анатолій Сергійович
Zykin, Anatolii S.
Зыкин, Анатолий Сергеевич
Citation: Зикін, А. С. Програма курсу та методичні рекомендації до вивчення навчальной дисципліни: "Історія політичних і правових вчень" : для студ. денного та заочного відділ. екон.-правового ф-ту. Напрям підготовки "Правознавство". Освітньо-кваліфікаційний рівень " Бакалавр" / А. С. Зикін; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ, Каф. загально-правових дисциплін та міжнародного права. – Одеса : Атлант, 2014. – 81 с.
Issue Date: 2014
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: політичні та правові вчення
Стародавній Схід
античний світ
політичні і правові теорії
Київська Русь
Україна
Abstract: З давніх часів у політичних та правових вченнях досліджуються і розробляються питання про відносини держави та суспільства, держави і людини , держави та права, про роль і місце людини як на землі, так і в державній організації життя суспільства. Уявлення про поняття : "політичне", "правове", "державне" бул и різними в різні епохи у різних мислителів. Наприклад, давньогрецькі автори багатьох праць розкривали явища політики на основі досвіду поліса і не знали терміну "держава", який увійшов в науковий обіг у часи Макіавеллі. Давньоримська думка, особливо в умова.х імперії, найбільш сутrєву увагу приділяла інститутам влади, посадовим особам та їх уповноваженням , публічно- правовим явищам політичного житгя і більш розглядала державні аспекти в житті суспільства, їх теоретичне та юридичне оформлення. У новий час політичне трактується уже як більш широке явище,ніж державне. Проблеми держави розглядаються як особливі політичн і явища. Правова думка висвітлюється у вигляді тих теоретичних концепцій права і законодавства, в яких роз кривається природа, поняття, сутність, цінність, функції та роль цих специфічних явищ суспільного життя.
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
istor_polit.pdf10.95 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.