Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23091
Title: Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»
Authors: Крижановський, Сергій Васильович
Kryzhanovskyi, Serhii V.
Крыжановский, Сергей Васильевич
Citation: Крижановський, С. В. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» [Книжные издания] : для студ. 3-го курсу денної форми навч. екон. спец. / С. В. Крижановський; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – 35 с.
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: бухгалтерський облік
аналіз
аудит
власний капітал
підприємство
групова робота
комунікаційні навички
баланс
фінансовий результат
суб'єкт економіки
Abstract: Основною метою викладення дисципліни «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» є засвоєння майбутніми спеціалістами основ бухгалтерського обліку діяльності підприємств різних форм власності та видів діяльності, набуття практичних навичок документального оформлення господарських операцій, складання відповідної фінансової та податкової звітності, аналізу фінансового стану підприємства згідно відображених у фінансовій звітності показників, а також – здійснення контролю за достовірністю відображення у бухгалтерських документах руху активів та боргів підприємства, що є базою виконання операцій з аудиту. Завданням викладення дисципліни «Основи бухгалтерського обліку і аудиту» є аналіз ефективності використання як власного капіталу підприємства, що був наданий засновниками, так і залученого від інвесторів, з детальним аналізом елементів механізму одержання коштів, їх використання та визначення ефективності цього процесу, що втілюється в поступовому погашенні джерел залучення та підтриманні позитивного балансування активів та пасивів. Процес вивчення дисципліни «Основи бухгалтерського обліку і аудиту» спрямований на формування елементів наступних компетентностей: а) загальних (ЗК), а саме – здатності до аналізу і синтезу на основі розгляду сутності отриманих первинних документів через її відображення за допомогою проводок з наступним поєднанням їхнього змісту в зформованих звітах; все це – в умовах групової роботи, тобто при виконанні відображення окремих напрямів господарських операцій окремими групами студентів під керівництвом лідера, що в свою чергу потребує комунікаційних навичок, завдяки яким здійснюється представлення складної комплексної інформації у стислій формі як усно, так і у вигляді проводок та зведених звітів; б) фахових загальних (КФЗ), до яких можна віднести знання та розуміння, тобто здатність аналізувати господарські явища як внутрішньо підприємчого походження, так і загальнодержавного, або глобального – все це на основі застосування математичних, статистичних, інформаційних методів обробки даних, що означає здатність застосовувати відповідне програмне забезпечення для проведення обробки бухгалтерських документів та аудиторського дослідження адекватності їхнього відображення в бухгалтерській звітності; в) спеціальних фахових (КФС), що в першу чергу означають вміння застосування бухгалтерських проводок задля висвітлення будь-якої господарської операції, а по-друге, передбачають зведення всіх цих проводок у загальні підсумовуючі звітні документи – баланс та звіт про фінансові результати.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23091
Other Identifiers: УДК 657 (072)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kryzhanovsky_metod2018.pdf408.11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.