Recent Submissions

 • Інформаційно-інноваційна компонента у формуванні механізмів міжнародної торгівлі 

  Ємел’янов, Є.О.; Ніколаєв, Юрій Олегович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Міжнародний товарообмін, за умов інформаційної економіки, набув ознак завершальної, результуючої фази інтернаціонально усуспільнених відтворювальних циклів і, з функціональної точки зору, виступає динамізуючим елементом ...
 • Напрями удосконалення зовнішньоторговельної політики в умовах України 

  Заславська, Н. В.; Ніколаєв, Юрій Олегович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Проведене економетричне дослідження доводить важливість проведення певних заходів макроекономічної політики задля отримання максимальних переваг від міжнародної торгівлі, виходячи із емпірично визначених механізмів впливу ...
 • Шляхи інтенсифікації торгівлі міжнародними туристичними послугами в умовах глобалізації 

  Ніколаєв, Юрій Олегович; Глчян, К. Л. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Інтенсифікація торгівлі міжнародними туристичними послугами в умовах поступового розвитку українського турпродукту безпосередньо пов’язана з глобалізаційними економічними тенденціями щодо процесу інтеграції між ...
 • Регулювання торгівлі послугами в умовах глобалізації 

  Ніколаєв, Юрій Олегович; Боцян, Н. О. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Регулювання міжнародної торгівлі послугами має певну специфіку. Це пов'язане з тим, що послуги, що відрізняються крайньою різноманітністю форм і змісту, створюють єдиний ринок, якому не властиві загальні риси, але властиві ...
 • Стратегічні альянси як форма міжорганізаційних мереж у глобальній економіці 

  Горняк, Ольга Василівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Формування і розвиток стратегічних альянсів базується на двох головних передумовах: глобалізація економічних процесів та інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ). Стратегічні альянси виникли під впливом цілої низки ...
 • Количественные числительные в арабском языке 

  Рыжих, Владимир Иванович (2006)
  Оформление числительных – одна из наиболее сложных тем арабской грамматики. Проблема усложняется также тем, что, с одной стороны, в устной речи, а тем более в диалектах, установленные правила чаще всего не соблюдаются, а ...
 • Гендерні аспекти державної політики Єгипту: витоки та реалії 

  Зубаренко, Ірина Валеріївна (2008)
  НАПРИКІНЦІ ХІХ століття у Єгипті зародився рух за жіночу емансипацію, який кинув виклик догмам ортодоксального ісламу. Імпульсом до його розвитку стала видана у 1899 році книга прогресивного письменника Касима Аміна під ...
 • Полупредложение в арабской грамматической традиции 

  Рыжих, Владимир Иванович (2008)
  Под полупредложением ( ) в арабском языке понимается обстоятельство ( ), находящееся в винительном падеже, а также имя с предлогом ( ). Иногда им дают одно общее наименование “обстоятельство” ( ).
 • Переходность арабского глагола 

  Рыжих, Владимир Иванови (2008)
  С точки зрения переходности глаголы в арабском языке делятся на переходные и непереходные. Переходным называется глагол, действие которого переносится на объект [Owens 1988, 168]. Иными словами, в действии, обозначенном ...
 • Сказуемое арабского именного предложения 

  Рыжих, Владимир Иванович (2007)
  СКАЗУЕМОЕ – второй (после подлежащего) главный член предложения, который делает именное предложение полным, имеющим смысл. Сказуемое всегда находится в именительном падеже и под управлением подлежащего.
 • Європейська стратегія безпеки як теоретико-концептуальна основа Європейської політики безпеки і оборони (ЄПБО) 

  Романова, Оксана Валеріївна (2018)
  У грудні 2003 р була прийнята Європейська стратегія безпеки (ЄСБ). Вона стала головною концептуальною основою ЄПБО
 • Республика Болгария: от Тырновской Конституции до Европейского Союза 

  Милова, Мария Ильинична; Мілова, Марія Іллівна; Milova, Mariia I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
  Сложность, противоречивость и различная динамика современных политических процессов в Украине требуют постоянною глубокою научною анализа. От степени изученности и понимания содержания этих процессов, безусловно, зависят ...
 • Comparative analysis of financial-economic indicators and the dynamics of external sectors of Estonia and Denmark 

  Yakubovskiy, Serhii O.; Kyfak, A. O.; Yugay, K. S. (Ужгородський нац. ун-т, 2018)
  The article is devoted to the analysis of the dynamics of economic and financial indicators of Denmark and Estonia in the period of 2000–2017. On the basis of the data analyses, changes in the international investment ...
 • Role of Blockchain Technology in the development of Global Information Technology and FinTech markets in the conditions of globalization 

  Yakubovskyi, Serhii O.; Kyrychenko, Mykola V.; Якубовський, Сергій Олексійович; Кириченко, Микола Віталійович (2018)
  The article proposes approaches to assessing the effectiveness of the blockchain technology use in the contemporary world economy. Authors` own definition of the term "FinTech" is suggested in the article. International ...
 • Синтаксические конструкции исключения в арабской грамматической традиции 

  Рыжих, Владимир Иванович (Інститут сходознавства імені А. Кримського, 2010)
  При анализе арабского предложения принято выделять три группы второстепенных членов к первой группе относятся различные типы дополнений, которые объединены тем, что все они находятся под управлением глагола Ко второй группе ...
 • Степени сравнения качественных прилагательных в арабском языке 

  Рыжих, Владимир Иванович (Інститут сходознавства імені А. Кримського, 2005)
  В отличие от русского языка, в котором сравнительная степень четко отделена от превосходной, в арабском имеется одна, которую целесообразно определить, как сравнительно-превосходную ١ أ م م ال ضي ق ٠ . По этой причине ...
 • Морфологические изменения в арабском слове 

  Рыжих, Владимир Иванович (2003)
  В арабском слове в процессе его образования и употребления происходят разнообразные преобразования, которые существенным образом влияют на структуру слова и значительно искажают модель, по которой оно образовано, что ...
 • Типы словосочетаний в арабском языке 

  Рыжих, Владимир Иванович (2005)
  В арабском языке можно выделить следующие типы словосочетаний: согласованное определение, идафа, усилительное словосочетание, предикативное словосочетание, приложение, союзное словосочетание, соединительное словосочетание, ...
 • Арабские имена с неизменяемой флексией 

  Рыжих, Владимир Иванович (2005)
  Большинство имен в арабском языке относится к словам с изменяемой флексией, однако часть из них сохраняет свои конечные флексии без изменений в любых положениях и при влиянии на них любых управляющих факторов. К таким ...
 • Абсолютное дополнение в арабской грамматической традиции 

  Рыжих, Владимир Иванович (2009)
  Абсолютное дополнение - одно из пяти дополнений «прямое дополнение», «обстоятельственное дополнение»«дополнение цели», «дополнение соучастия» «абсолютное дополнение»), употребляемых в арабской грамматической традиции. ...

View more