Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/22076
Title: Концептуальні положення формування таксономічних одиниць територіальної організації суспільства на субрегіональному рівні
Authors: Коломієць, Катерина Володимирівна
Коломиец, Екатерина Владимировна
Kolomiiets, Kateryna V.
Citation: Географія та туризм
Issue Date: 2016
Keywords: регіоналізація
територіальна організація суспільства
таксономічні одиниці субрегіонального рівня
мікрорегіон
мезорегіон
округ
регионализация
территориальная организация общества
таксономические единицы субрегионального уровня
микрорегион
мезорегион
округ
regionalization
territorial organization of society
taxonomic units of subregional level
microregion
mezoregion
local unit
Series/Report no.: ;Вип. 36
Abstract: Мета. Кожний регіон має свою власну полікомпонентну ієрархічну територіальну організацію суспільства (ТОС). Метою дослідження є розробка багаторівнева таксономії ТОС на субрегіональному рівні. Методика. В основу схеми регіоналізації необхідно покласти функціональне зонування території, на якому базується Генеральна схема планування території України; особливості географічного положення, особливості розселення населення та його вплив на ТОС. Результати. Відповідно до багаторівневого підходу регіоналізації в статті запропоновано таксономію одиниць ТОС субрегіонального рівня та обгрунтовано критерії та ознаки їх виділення. Надана стисла загальна методична схема комплексної регіоналізаці, яка складається з восьми основних етапів. Наукова новизна. Регіоналізація виступає як основний напрям дослідження ТОС. Інтегральну регіоналізацію країни потрібно розглядати як продовження традиційного соціально-економічного районування в сучасних умовах та як територіальну основу для розроблення і реалізації державної регіональної політики. Практична значимість. Багаторівнева таксономія ТОС дає змогу науково обгрунтувати розвиток господарських комплексів в межах регіону, максимально реалізовувати ті особливі "порівняльні переваги", якими володіє кожна одиниця субрегіонального рівня.
Цель. Каждый регион имеет свою собственную поликомпонентную иерархическую территориальную организацию общества (ТОО). Целью исследования является разработка многоуровневой таксономии ТОС на субрегиональном уровне Методика. В основу схемы регионализации необходимо положить функциональное зонирование территории, на котором базируется Генеральная схема планирования территории Украины; особенности географического положения, особенности расселения населения и его влияние на ТОО. Результаты. Согласно многоуровневому подходу регионализации предложена таксономия единиц ТОО субрегионального уровня и обоснованы критерии и признаки их выделения. Представлена краткая общая методическая схема комплексной регионализации, которая состоит из восьми основных этапов. Научная новизна. Регионализация выступает как основное направление исследования ТОО. Интегральную регионализацию нужно рассматривать как продолжение традиционного социально-экономического районирования в современных условиях и как территориальную основу для разработки и реализации государственной региональной политики. Практическая значимость. Многоуровневая таксономия ТОО дает возможность научно обосновать развитие хозяйственных комплексов в пределах региона, максимально реализовывать те особые "сравнительные преимущества", которыми владеет каждая единица субрегионального уровня.
Purpose. Each region has its own multicomponent hierarchical territorial organization of society (TOS). The aim of the study is to develop a multi-level taxonomy of TOS at the subregional level. Methods. The basis of the scheme of regionalization is necessary to put the functional zoning, which is based on the General scheme of planning the territory of Ukraine; geographical position, especially the resettlement of the population and its effect on the TOS. Results. According to the results of the multi-level approach of regionalization it is proposed the taxonomy units of TOS at sub-regional level and reasonable criteria and features of their allocation. It is described a brief general methodical scheme of regionalization, which consists of eight basic steps. Scientific novelty. Regionalisation serves as the main direction of research of TOS. Integral regionalization should be considered as a continuation of the traditional socioeconomic zoning in modern conditions, and as a territorial basis for the development and implementation of regional policy. Practical significance. Multi-level taxonomy of TOS enables to do a scientific foundation for the development of economic systems within the region as much as possible to implement those special "comparative advantage", owned by each unit of a sub-regional level.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/22076
Other Identifiers: УДК 911.3
UDC 911.3
Appears in Collections:Статті та доповіді ГГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
180-190.pdf363.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.