Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2120
Title: Соціально-психологічні особливості функціонування іміджу
Other Titles: Социально-психологические особенности функционирования имджа
Social psychological features of image functioning
Authors: Кононенко, Анатолій Олександрович
Кононенко, Анатолий Александрович
Kononenko, Anatoliy O.
Citation: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету=Odessa National University Herald
Issue Date: 2011
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: імідж
іміджева поведінка
мала група
асоціація
соціальні ролі
соціальна поведінка
групові норми
цінності та цілі
имидж
имиджевое поведение
малая группа
ассоцация
социальные роли
социальное поведение
групповые нормы
ценности и цели
image
imaginary conduct
small group
association
social roles
social conduct
group norms
values and aims
Series/Report no.: Психологія;Т. 16, вип. 2
Abstract: Стаття присвячена проблемі формування та функціонування індивідуального іміджу. Автор розглядає імідж як специфічний прояв ролевої поведінки, безпосередньо пов’язаної із особливостями соціальних комунікацій. Наведені загальні закони динаміки іміджевої поведінки в малій групі.Стверджується, що іміджі мають стимулювати формування влади в групі та обумовлені необхідністю її централізації.
Статья посвящена проблеме формирования и функционирования индивидуального имиджа внутри малой социальной группы. Автор рассматривает имидж как специфическое проявление ролевого поведения, непосредственно связанное с особенностями социальных коммуникаций. Рассмотрены общие закономерности динамики имиджевого поведения в малой группе. Утверждается, что имиджи должны стимулировать формирование власти в группе и регламентироваться необходимостью ее централизации.
The article is devoted to the problem of image forming and functioning in small group. Author states that image is special manifestation of role behavior related to features of social communications. It is discussed general laws of image behavior in small group. It is stated that images have to stimulate forming of social power in the group.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2120
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Психологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
61-67.pdf62.74 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.