Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20832
Title: Якість соку та вина з винограду Ароматний та Каберне Совіньйон за обробки лози біопрепаратом АгроМар
Other Titles: Quality of juice and wine made of grape varietieS Aromatny and Cabernet Sauvignon after treatment of vines by biopreation AgroMar
Качество сока и вина из винограда Ароматный и Каберне-Совиньон при обработке лозы биопрепаратом АгроМар
Authors: Лопухова, Марина Анатоліївна
Паузер, Олена Борисівна
Якуба, Ірина Петрівна
Артюх, Ю. І.
Lopukhova, Maryna A.
Pauzer, Olena B.
Yakuba, Iryna P.
Artiukh, Yu. I.
Лопухова, Марина Анатольевна
Паузер, Елена Борисовна
Якуба, Ирина Петровна
Артюх, Ю. И.
Citation: Мікробіологія і біотехнологія
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: Каберне Совіньйон
Ароматний
біофунгіцид АгроМар
залізо
мікроелементи
Cabernet Sauvignon
Aromatniy
biofungicide AgroMar
iron
micronutrients
Каберне Совиньон
Ароматный
биофунгицид АгроМар
железо
микроэлементы
Series/Report no.: ;№ 4(44).
Abstract: Мета. Метою роботи було з'ясувати вплив обробки рослин винограду біопрепаратом “АгроМар” на соку виноматеріалів та вина сортів Ароматний та Каберне Совіньон. Методи. Препарат “АгроМар” – біофугіцид на основі Trichoderma lignorum, що володіє потрійним біологічним спектром дії: біозахист, біостимуляція і біодобриво. Дослідження проводили в 2016–2017 рр. у виноградниках та лабораторії фізіології відділу розмноження ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова». Польові досліди проводили на технічних сортах Ароматний та Каберне Совіньон. В період вегетації дослідні кущі обприскували розчином АгроМар в концентрації 0,3 л / 10 л води (дрібнодисперсне обприскування), чотири рази. Збір урожаю проводили в першу декаду вересня. Цукристість соку винограду визначали методом Бертрана. Кислотність титрометричним методом. Вино виготовлено на базі винзаводу Інституту ім. В. Є. Таїрова. Вміст металів визначали методом атомноабсорбційної спектрофотометрії. Результати. Показано, що обробка АгроМаром підвищує якість соку, а саме підвищення цукристості та зниження кислотності протягом 2-х років у обох сортів, як у білому з винограду Ароматний, так і червоному з Каберне Совіньйон. Обробка АгроМаром покращує органолептичні показники якості вина – колір, смак та аромат, які підвищують дегустаційну оцінку білого вина на 0,1 бала, червоного – на 0,6 та 1,0 бали у 2016 та 2017 рр., відповідно. Обробка біопрепаратом підвищує вміст заліза та марганцю у білому вині з винограду Ароматний та червоному вині з винограду Каберне Совіньйон, а також знижує до двох разів вміст важких металів цинку та міді. Висновки. можна стверджувати, що біопрепарат АгроМар позитивно впливає на якість соку та вина, а також покращує мікроелементний склад вина.
Summary Aim. The purpose of this work was to find out the effect of processing of grape plants by the biopreparation AgroMar on the quality of wine materials and wine of varieties Aromatny and Cabernet Sauvignon. Methods. The biopreparation "AgroMar" is a biophigicide made of Trichoderma lignorum, which has a triple biological spectrum of action: bio-protection, biostimulation and bio-fertilizer. The research was conducted in 2016–2017 in the vineyards and laboratory of physiology of the reproduction center National Scientific Center “V. Ye. Tairov Institute of Viticulture and Wine-making”. The field experiments were conducted on technical varieties Aromatny and Cabernet Sauvignon. During the growing season, the experimental vines were sprayed with a solution of AgroMar at the concentration of 0.3 l / 10 liters of water (fine spraying with a manual sprayer), four times. The harvest was carried out in the first decade of September. The sugar content of the grape juice was determined by Bertrand's method, acidity – by titrometric method. The wine is made on the basis of the winery of National Scientific Center V.E. Tairov Institute. The tasting evaluation of the quality of wine was carried out by the tasting commission of the V. E. Tairov Institute. The metal content was determined by the method of atomic absorption spectrophotometry. Results. It was shown that processing by AgroMar improves the quality of juice, namely, increasing the sugar content and reducing the acidity for 2 years in both varieties, both in the juice out of white grapes Aromatny and in red grapes Cabernet Sauvignon. AgroMar treatment improves the organoleptic quality of wine, such as color, flavor and aroma, which raise the tasting grade of white wine by 0.1 point, red – by 0.6 and 1.0 points in 2016 and 2017, respectively. Biopreparation increases iron and manganese content in the white wine from Aromatny grapes and red wine from Cabernet Sauvignon grapes, and also reduces the content of heavy metals zinc and copper up to two times. Conclusions. It can be argued that biopreparation AgroMar positively affects the quality of juice and wine, as well as improves the microelement composition of the wine.
Реферат Цель. Целью работы было выяснить влияние обработки растений винограда биопрепаратом "АгроМар" на качество сока и вина сортов Ароматный и Каберне Совиньон. Методы. Препарат "АгроМар" – биофугицид на основе Trichoderma lignorum, обладающий тройным биологическим спектром действия биозащита, биостимуляция и биоудобрение. Исследования проводились в 2016–2017 гг. в виноградниках и лаборатории физиологии отдела размножения ННЦ «ИВиВ им. В. Е. Таирова ». Полевые опыты проводили на технических сортах Ароматный и Каберне Совиньон. В период вегетации опытные кусты опрыскивали раствором АгроМар в концентрации 0,3 л / 10 л воды (мелкодисперсное опрыскивание), четыре раза. Сбор урожая проводили в первой декаде сентября. Сахаристость сока винограда определяли методом Бертрана. Кислотность титриметрическим методом. Вино изготовлено на базе винзавода Института им. В. Е. Таирова. Содержание металлов определяли методом атомноабсорбцийной спектрофотометрии. Результаты. Показано, что обработка АгроМаром повышает качество сока, а повышеная сахаристости и снижая кислотность в течение 2-х лет в обоих сортов, как в белом из винограда Ароматный, так и красном с Каберне Совиньон. Обработка АгроМаром улучшает органолептические показатели качества вина – цвет, вкус и аромат, которые повышают дегустационный оценку белого вина на 0,1 балла, красного – на 0,6 и 1,0 балла в 2016 и 2017, соответственно. Обработка биопрепаратом повышает содержание железа и марганца в белом вине из винограда Ароматный и красном вине из винограда Каберне Совиньон, а также снижает до двух раз содержание тяжелых металлов цинка и меди. Выводы. можно утверждать, что биопрепарат АгроМар положительно влияет на качество сока и вина, а также улучшает микроэлементный состав вина.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20832
Other Identifiers: DOI: http://dx.doi.org/10.18524/2307-4663.2018.4(44).150902
УДК: 634.83:531.134
Appears in Collections:Мікробіологія і біотехнологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
42-50.pdf339.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.