Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20817
Title: Методичні рекомендації для вивчення навчальної дисципліни "Корпорації на фінансовому ринку" : для студентів денної форми навч. зі спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"
Authors: Савастєєва, Оксана Миколаївна
Савастеева, Оксана Николаевна
Savastieieva, Oksana M.
Citation: Методичні рекомендації для вивчення навчальної дисципліни "Корпорації на фінансовому ринку" : для студентів денної форми навч. зі спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / О. М. Савастєєва; ОНУ ім. І. І. Мечникова, ЕПФ, Каф. економіки та моделювання ринкових відносин. – Одеса : Бондаренко М.О., 2018. – 49 с.
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: тематичний план навчальної дисципліни
корпорації на фінансовому ринку
система контролю знань
методичні рекомендації
Abstract: Ринкова трансформація національної економіки України привела до виникнення і розповсюдження нового для країни організаційно-правового типу підприємств - акціонерних товариств (AT) закритого і відкритого типу. Згідно з традиціями ринкової системи вони набули узагальненої назви «корпорація» і виступають основною ланкою економічної системи, поступово заміняючи використовуваний раніше термін «підприємство». Акціонерні товариства - (joint stock company) - історично виникли у зв'язку з потребою формувань приватної власності із залученням до своєї сфери фінансового капіталу. Це здійснюється шляхом емісії і розміщення акцій - своєрідних вкладень (інвестицій) громадян, які набувають певних прав участі в управлінні фірми (товариства, компанії) та розподілі її прибутків. У процесі еволюції акціонерних підприємств реалізується економічний закон перманентної концентрації капіталу, внаслідок чого утворюються крупні підприємницькі структури - корпорації. Досвід світової господарської практики показує, що лише високоінтегрований корпоративний капітал у змозі надати потужний імпульс динамічному розвитку економіки, оволодінню результатами науково-технічного прогресу, зростанню добробуту населення і вирішенню соціальних проблем суспільства. Цьому сприяє іманентний потенціал фінан-сового механізму функціонування корпорацій, корпоративне управління - менеджмент корпоративних фінансів. Частка корпоративного сектору в економіці України вже зараз складає близько 75% в загальному обсязі виробництва продукції та надання послуг. У 35 тисячах акціонерних товариствах асоційовано майже 17 мільйонів акціонерів як виразників інтересів корпоративного капіталу, що становлять ядро нової, ринкової системи господарювання в країні, орієнтованої на інтеграцію з Євро-пейським Союзом. Це зумовлює необхідність відпрацювання сучасної системи корпоративного управління як на рівні загальнонаціональному (державному), так і на рівні окремих господарюючих суб'єктів. Метою даних методичних рекомендацій є закріплення і поглиблення знань з курсу “Корпорації на фінансовому ринку” та формування вмінь і навичок щодо з’ясування сутності, функцій і ролі корпорацій як форми організації підприємницької діяльності, вивчення різних напрямів діяльності корпорацій на фінансовому ринку; визначення видів реорганізації акціонерних товариств; аналізу особливостей формування корпоративних цінних паперів в Україні та державного регулювання випуску й обігу корпоративних цінних паперів у зарубіжних країнах і в Україні. Для забезпечення ефективної роботи студентів у методичні вказівки включено: необхідні теоретичні відомості до практичних занять, предметні завдання, контрольні питання, теми для рефератів з навчальної дисципліни, варіанти для виконання студентами самостійної роботи та список використаних джерел
Доступ до документу тільки на теріторії НБ ОНУ ім. І. І. Мечнікова. Для перегляду натиснить посилання, приведене нижче.
Other Identifiers: УДК 336.145.1(075.8)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
korporacii.pdf720.06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.