Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20314
Title: Status refinement of metal-poor star HD 6268
Authors: Mishenina, T. V.
Usenko, I. A.
Kniazev, A. Yu.
Kovtyukh, Valery V.
Мишенина, Т. В.
Усенко, І. А.
Князев, А. Ю.
Ковтюх, Валерій В.
Citation: Odessa Astronomical publications = Одесские астрономические публикации = Одеські астрономічні публікації
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: stars
abundances – stars
atmospheres – stars
Population II – stars
individual
HD 6268
зірки
вміст хімічних елементів– зірки
атмосфери – зірки
Населення II – зірки
індивідуальні
Series/Report no.: ;Vol. 31.
Abstract: Metal-poor stars in the Galaxy enable observations of the light and neutron-capture (n-capture) elements produced by their progenitors and deduction of the characteristics of the early Galaxy from the elemental abundances in these stars. Stars with deficiency of metals ([Fe/H] < –2) vary significantly in their chemical composition, in particular, in their content of CNO elements, as well as the iron-peak and n-capture elements. A detailed study of the elemental abundances in these stars makes it possible to test experimental models of stellar evolution, nucleosynthesis, homogeneity (the degree of mixing) of interstellar matter, etc., at low metallicity in the Galaxy. The metal-poor star HD 6268 with [Fe/H] close to – 2.5 and low carbon abundance was selected as a target one for this study. The spectral material was collected using the Southern African Large Telescope (SALT) fibre-fed echelle-spectrograph HRS in the medium resolution mode (R~31000-41000) with a high S/N ratio near 100-200 within the range from 3900 to 8700 ÅÅ. The atmospheric stellar parameters and abundances of 30 chemical elements in the metal-poor star HD 6268 were determined under the LTE approximation using the atmosphere models by Kurucz & Castelli (2003), as well as the equivalent widths EWs and WIDH9 code developed by Kurucz. The abundances of C, Na, Mg, K, Ba, La, Ce, Pr, Sm and Eu were obtained by the synthetic spectrum method factoring in the hyperfine structure (HFS) for the Eu II line 4129 A. The carbon abundance was determined by the molecular synthesis fitting in the region of CH (4300-4330 ÅÅ). For the abundances of Na, Mg, K and Ba, we applied the NLTE corrections. As a result, we found out that the abundances of C and N confirm their changes associated with canonical extra mixing proposed by Denissenkov & Pinsonneault (2008). The Na-O correlation is open to question unlike the Na-Si correlation which is likely to exist. The Al-Mg and Al-Na correlations are consistent with the data obtained for the field giants with [C/Fe] < –0.5 (Roederer et al., 2014). According to the distribution of elements depending on their atomic numbers in the atmosphere of HD 6268, it is a metal-poor main r-process enriched star.
Бідні металами зорі Галактики дають змогу спостерігати легкі елементи та елементи нейтронного захвату, що вироблені їхніми зорями- попередниками, і через їх вміст вивести характеристики ранньої Галактики. Зорі з дефіцитом металів ([Fe/H]<–2) показують помітну різноманітність хімічного складу, це стосується як CNO-елементів, так і елементів залізного піку та n-захвату. Детальне вивчення вмісту елементів у цих зорях дозволяє перевіряти (тестувати) моделі зоряної еволюції, нуклеосинтезу, однорідності (ступінь змішування) міжзоряної речовини тощо при низькій металічності в Галактиці. Малометаллічна зоря HD 6268 з [Fe/H] близько -2,5 і малим вмістом вуглецю була вибраноа для нашого дослідження. Спектральний матеріал був отриманий з ешеле-спектрографом HRS, який розміщений на Південно-Африканському Великому Телескопі (SALT) в режимі середньої роздільної здатності (R ~ 31000- 41000) з високим співвідношенням сигнал/шум (S/N близько 100-200) у діапазоні від 3900 до 8700 АА. Зоряні параметри та вміст 30 хімічних елементів в атмосфері HD 6268 були визначені в наближенні локальної термодинамічної рівноваги (ЛТР), використовуючи моделі атмосфери Куруца та Кастеллі (2003), еквівалентні ширини EW ліній та код WIDH9 Куруча. Вміст C, Na, Mg, K, Ba, La, Ce, Pr, Sm, Eu, отримано методом синтетичного спектру з урахуванням надтонкої структури (HFS) для лінії Eu II 4129 A. Вміст вуглецю визначався за молекулярним синтезом пристосування профілей в районі СН (4300- 4330 А). Для вмісту Na, Mg, K, Ba ми використовували виправлення (корекції) за рахунок відхилень від ЛТР. З отриманих результатів було виявлено, що вмісти вуглецю C і та азоту N підтверджують, що зміни їх вмісту відбулися шляхом канонічного додаткового змішування, запропонованого Денисенковим і Пінсоннео (2008); наявність співвідношення Na-O під сумнівом, на відміну від співвідношення Na-Si, що може бути. Відношення Al-Mg, Al-Na співпадають з даними, отриманими для гігантів галактичного поля з [C/Fe] <–0.5 (Roederer et al., 2014). HD 6268 є зорею, яка демонструє збагачення основним r-процесом відповідно до розподілу вмісту елементів з атомним номером в її атмосфері.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20314
Other Identifiers: DOI: http://dx.doi.org/10.18524/1810-4215.2018.31.145081
Appears in Collections:Odessa Astronomical Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
84-89.pdf1.05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.