Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20279
Title: Accounting of transaction expenses of economic entities
Other Titles: Облік трансакційних витрат суб’єктів господарювання
Authors: Nitsenko, Vitalii S.
Mukoviz, V. S.
Sharapa, O. M.
Ніценко, Віталій Сергійович
Муковіз, В. С.
Шарапа, О. М.
Ниценко, Виталий Сергеевич
Citation: Науковий вісник Полісся=Scientific bulletin of Polissia
Issue Date: 2017
Keywords: transaction expenses
accounting
management accounting
activity costs
трансакційні витрати
бухгалтерський облік
управлінський облік
витрати діяльності
Series/Report no.: ;№ 4(12).
Abstract: Urgency of the research. Transaction expenses are non-visible, non-obvious costs. They are hidden between other overhead costs of the enterprise and expenses of the period. But, despite the invisibility, transaction expenses can have a significant impact on the costs level and financial results of the enterprise, as well as on unit cost and, ultimately, on the price competitiveness. Target setting. Currently, basis for managerial decisions of enterprise is formed by accounting information. Respectively, to ensure economics growth and crisis overcome, accountancy impartiality, completeness and reliability of financial reports are key elements that needed. Taking into account contradictory socio-economic transformations and the most valuable global trends and that is based on institutional economic theory, a thorough study of the identifying process of transaction expenses, is required. Analysis of recent researches and publications. An issue of transaction expenses is relatively new to our country’s scientific scope. This question is researched by such scientists as S. Arkhiperev, M. Danko, O. Kantsurov, A. Chukhno and some others in theirs work. Uninvestigated parts of general matters defining. Incurrence of the transaction expenses of the enterprise requires comprehensive scientific research as their factors are still unknown at the scientific level. The research objective. To reveal the essence and causes of incurred transaction expenses at the enterprise. The statement of basic materials. This article only reveals methodological features of some transaction expenses, those are possible to detect and estimate through accounting, the ones actually incurred costs recorded in primary documents and disclosed in the financial statements, but are not classified as transaction costs. Conclusions. The main factors of transaction expenses occurrence are uncertain behavior of subjects of economic relations, pursuance of established social norms, ensuring rights and interests implementation and protection of subjects of economic relations and society. Reasons for transaction expenses occurrence predetermined by institutional factors but their extent formed considering market factors.
Актуальність теми дослідження. Трансакційні витрати є невидимими, неочевидними витратами. Вони сховані між іншими накладними витратами підприємства та витратами періоду. Але, незважаючи на невидимість, трансакційні витрати можуть здійснювати суттєвий вплив на рівень витрат та фінансові результати підприємства, на собівартість одиниці продукції і, зрештою, на цінову конкурентоспроможність підприємства. Постановка проблеми. На даний час інформація, сформована бухгалтерським обліком, є основою прийняття рішень, пов’язаних з управлінням підприємством. Відповідно неупередженість бухгалтерського обліку, повнота та достовірність фінансової звітності мають вагоме значення для забезпечення подолання кризових явищ та економічного зростання. Із урахуванням суперечливих соціально-економічних перетворень та найважливіших світових тенденцій потребує ґрунтовного вивчення процес ідентифікації трансакційних витрат, виходячи із інституціональної економічної теорії. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання виникнення трансакційних витрат відносно нове у вітчизняному науковому просторі. Цьому питанню у своїх працях приділяють увагу такі вчені як С. Архієреєв, М. Данько, О.Канцуров, А. Чухно та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. На науковому рівні досі не встановлено чинників понесення трансакційних витрат підприємства, що потребує проведення всебічних наукових досліджень. Постановка завдання. Розкрити суть та причини понесення трансакційних витрат на підприємстві. Виклад основного матеріалу. У статті розкрито методологічні особливості лише частини трансакційних витрат – тих, які можна виявити й оцінити методом бухгалтерського обліку, тобто фактично понесені витрати, що фіксуються в первинних документах і відображаються в бухгалтерському обліку та розкриваються у фінансовій звітності, але при цьому не класифікуються як трансакційні витрати. Висновки. Основними чинниками понесення трансакційних витрат є невизначеність поведінки суб’єктів економічних відносин, виконання встановлених соціальних норм, забезпечення реалізації і захисту прав та інтересів суб’єктів економічних відносин і суспільства. Причини понесення трансакційних витрат зумовлені інституціональними чинниками, проте їх обсяг формується з урахуванням ринкових чинників.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20279
Other Identifiers: UDC 657.471.1
DOI: 10.25140/2410-9576-2017-2-4(12)-71-78
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
71-78.pdf430.56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.