Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1985
Title: Вербальні вияви автостереотипів
Authors: Ковалевська, Тетяна Юріївна
Citation: Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
Issue Date: 2001
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: когнітивний поворот
вияви
автостереотип
Series/Report no.: ;№11
Abstract: Когнітивний поворот лінгвістичної науки до мовної особистості  як медіума при зануренні у трансцедентну площину мовного бут­ тя зумовлює необхідність аналітичного реконструювання актуаль­ них детермінант мовця, пов'язаних перш за все з його ментальни­ ми характеристиками. Багатозначність терміна ментальність, мен­ талітет спричиняє до неодноманітності у його трактуванні, де він  найчастіше пов'язується з раціональністю, чим підкреслюється  його відповідність первинній, "сапієнсній" природі людства. Але  ж за К.Ґ. Юнґом модель психіки містить п'ять функцій: мислен­ ня, почування, відчуття, інтуїцію і трансцедентність, які станов­ лять своєрідний психофункціональний континуум і спричиняють  до розуміння менталітету як неподільного комплексу раціональ­ но ірраціональних характеристик людської психіки. 
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1985
Appears in Collections:Записки з українського мовознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мовознав 11 2001.13-25+.pdf169.53 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.