Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/18026
Title: Дослідницькі напрями нейролінгвістичного програмування: оглядовий аналіз
Other Titles: Исследовательские направления нейролингвистического программирования: обзорный анализ
Neurolinguistic programming research directions: review analysis
Authors: Ковалевська, Тетяна Юріївна
Ковалевская, Татьяна Юрьевна
Kovalevska, Tetiana Yu.
Citation: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2007
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: нейролінгвістичне програмування
комунікативна емпатія
сугестія
невербаліка
метапрограми
нейролингвистическое программирование
коммуникативная эмпатия
суггестия
невербалика
метапрограммы
neurolinguistic programming
communicative empathy
suggestion
nonverbal communication
metaprograms
Series/Report no.: Філологія;Т. 12, вип. 3.
Abstract: Ретіально-аксіальне буття людини залежить від низки екстралінгвальних та власне лінгвальних факторів, які визначають оригінальність її індивідуальної та соціалізованої сутності, уналежнюючи особу до колективної конвенційності й водночас виокремлюючи її з континуального простору як неповторну "самість". Відповідна поведінкова вмотивованість детермінована глибинною семантикою визначальних психолінгвістичних домінант, які, у свою чергу, реалізуються у вербальних та невербальних діях.
В статье раскрыт научный потенциал новейшей гуманитарной парадигмы нейролингвистического программирования, очерчены актуальне направления соответствующих исследований, акцентировано на комплексной природе НЛП, что подчеркивает объективность и прикладные перспективы этой области знаний.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/18026
Other Identifiers: УДК 811.161.2'22/’23:159.964
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Філологія: літературознавство, мовознавство

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
77-89.pdf573.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.