Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/17292
Title: Книжные знаки в собрании Ромуальда Губе в фондах Научной библиотеки ОНУ
Other Titles: Книжкові знаки у зібранні Ромуальда Губе у фондах Наукової бібліотеки ОНУ
Bookplates in Romuald Hube collection in the stacks of the Scientific library of the Odessa Mechnikov National University
Authors: Полевщикова, Елена Викторовна
Полевщикова, Олена Вікторівна
Polevshchykova, Olena V.
Citation: Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: книжный знак
геральдический экслибрис
шрифтовой экслибрис
сюжетный экслибрис
герб
владельцы
Р. Губе
книжковий знак
геральдичний екслібрис
шрифтовий екслібрис
сюжетний екслібрис
власники
bookplate
heraldic exlibris
typographic exlibris
genre exlibris
coat of arms
owners
Romuald Hube
Series/Report no.: Бiблiотекознавство, бiблiографознавство, книгознавство;Т. 23, вип. 1.
Abstract: Статья написана на материалах, полученных в результате просмотра старопечатной части коллекции польского правоведа Ромуальда Губе с целью пополнения базы книжных знаков университетской библиотеки. Было зафиксировано около 400 ранее невыявленных книжных знаков, в том числе – 50 экслибрисов- ярлыков (геральдических, шрифтовых, сюжетных и др.), которые стали объектом изучения. В результате были установлены владельцы 44 книжных знаков, перечисленных в Приложении к статье.
У 1868 р. Новоросійський університет придбав цінну книгозбірню польського правознавця і знавця джерел права Ромуальда Губе (1803–1890), яка містила переважно юридичні тексти, починаючи від найстаровинніших джерел права, коментарів до перевидання кодексів, виконаних у ХVІ–ХІХ ст., і спеціальні дослідження (8100 томів). Примірники видань XV–XVI ст. з даної «розпорошеної» колекції описані і введені в науковий обіг, предметом вивчення ставали і окремі тематичні блоки зібрання. Однак книжкові знаки, якими відзначені книги, зібрані польським вченим, лише нещодавно стали об’єктом уваги. Початок цієї роботи було покладено в альбомі-каталозі «Книжкові знаки європейських бібліофілів у колекціях університетської бібліотеки » (Одеса, 2017), де був коротко описаний 21 книжковий знак. У результаті фронтального перегляду стародруків колекції у фондах університетської бібліотеки з метою виявлення книжкових знаків на примірниках, їх фіксації і подальшого вивчення, було виявлено ще 12 суперекслібрісів, 50 екслібрисів (ярликів), 30 відбитків штампів і понад 300 власницьких записів. Цей масив книгознавчих даних ще належить обробити і ввести в науковий обіг. У даному повідомленні представлена інформація щодо лише одного різновиду книжкових знаків – ярликів (екслібрисів), наклеєних на звороті верхньої кришки палітурки, форзацних аркушах книг або на звороті титульного аркуша. Добірку складають 24 геральдичних екслібриса, 21 шрифтових і 2 сюжетних, один сюжетно-гербовий і два – гербово-шрифтових екслібриса. З п’ятдесяти книжкових знаків вдалося атрибутувати сорок чотири: 38 екслібрисів власників приватних бібліотек та 6 – книгозборів установ. Імена власників книг із зібрання Р. Губе, встановлених по книжковим ярликам, а також роки їхнього життя і рід занять зафіксовані в Додатку 1. У Додатку 2 описані знаки, власників яких не вдалося встановити. Зібраний матеріал поповнить загальну базу даних «Книжкові знаки у колекціях Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова».
In 1868 Novorossiysky University acquired a valuable library of a Polish jurist and expert of sources of law Romuald Hube (1803-1890), which contained mainly legal texts, starting with old sources of law, commentaries on the reprinted codes executed in the 16th -19th centuries as well as special studies (8100 volumes). Copies of the publications of the 15th-16th centuries coming from this “dispersed” collection are described in the catalogues and introduced into scientific discourse, certain thematic blocks of the collection being studied as well. However, the bookplates that mark the copies collected by the Polish scientist, have only recently become the object of investigation. 21 bookmarks are briefly described in the album-catalog “Bookplates of European bibliophiles in the University Library collections” (Odessa, 2017). General viewing of an old-printed part of the collection resulted in having revealed another 12 super-ex-librises, 50 ex-libris (labels), 30 imprints of stamps and more than 300 owners’ records to be attributed, fixed and studied. These bibliographic data have yet to be processed and put into scientific circulation. The paper presents information on one type of bookmarks – labels (ex-libris) including 24 heraldic ex-libris, 21 typographic and 2 genre ones, all of them pasted on the back of the upper cover of bindings, fly-sheets of books or on the back of title pages. We managed to attribute forty-four bookplates of fifty ones: 38 ex-libris belonged to private bibliophiles and 6 – to collections of institutions. The names of the owners of books from the collection of R. Hube as well as dates of life, their status and occupation, are recorded in Appendix 1. Appendix 2 presents descriptions of the bookplates whose owners have not been attributed. This information will be added to the general database “Bookmarks in the Collections of the Scientific Library of the Odessa I. I. Mechnikov National University”.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/17292
Other Identifiers: УДК 097:027.7:378.4(477.74-21)
http://doi.org/10.18524/2304-1447.2018.1(19).130265
Appears in Collections:Бібліотечний Меркурій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
159-176.pdf2.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.