Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1722
Title: БІОМАСА СТЕПОВИХ ФІТОЦЕНОЗІВ ТА ҐРУНТИ РІЗНИХ ГЕОМОРФОГЕННО-ГІПСОМЕТРИЧНИХ РІВНІВ (ЗОН) ПОВЕРХНІ ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ
Other Titles: БИОМАССА СТЕПНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ И ПОЧВЫ РАЗЛИЧНЫХ ГЕОМОРФОГЕННО-ГИПСОМЕТРИЧЕСКИХ УРОВНЕЙ (ЗОН) ПОВЕРХНОСТИ ОСТРОВА ЗМЕИНЫЙ
STEPPE PHITOCOENOSIS BIOMASS AND DIFFERENT MORPHOGENIC AND GIPSUMETRICAL LEVELS (ZONES) OF ZMIINY ISLAND SURFACE SOILS
Authors: Біланчин, Ярослав Михайлович
Буяновський, Андрій Олександрович
Свідерська, І. В.
Тортик, Микола Йосипович
Биланчин, Ярослав Михайлович
Буяновский, Андрей Александрович
Свидерская, И. В.
Тортик, Николай Иосифович
Bilanchyn, Yaroslav M.
Buianovskyi, Andrii O.
Sviderska, I. V.
Tortyk, Mykola Y.
Citation: Вісник Одеського національного університету = Вестник Одесского национального университета
Issue Date: 2009
Publisher: Астропринт
Keywords: острів Зміїний
степова рослинність
надземна фітомаса
дернина (підстилка)
біомаса коріння
грунти
осторв Змеиный
степная растительность
надземная фитомасса
дернина (подстилка)
биомасса корней
почвы
Zmiiny island
steppe vegetation
surface fitomass
turf (litter)
root biomass
soils
Series/Report no.: Географічні та геологічні науки;Т. 14, вип. 16, С. 31-41.
Abstract: Приводяться результати визначення біомаси степових фітоценозів та морфолого- генетичного дослідження ґрунтів різних геоморфогенно-гіпсометричних рівнів (зон) острова Зміїний. Встановлена визначальна роль зволоження у забезпеченості життєдіяльності степової рослинності острова та формуванні її біомаси, а в значній мірі й потужності профілів сформованих тут ґрунтів.
Приводятся результаты определения биомассы степных фитоценозов и морфолого- генетического исследования почв различных геоморфогенно-гипсометрических уровней (зон) острова Змеиный. Установлена определяющая роль увлажнения в обеспеченности жизнедеятельности степной растительности острова и формировании ее биомассы, а в значительной мере и мощности профилей сформировавшихся здесь почв.
Results of steppe phitocoenosis biomass exploration and morphologic investigation of different morphogenic and gipsumetrical levels (zones) of Zmiiny island soils are depicted. Prominent role of moistening for vital functioning and biomass forming of steppe vegetation, as well as for formed here soil solid profiles, is shown.
Description: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2009. - Том 14, Вип. 16: Сер. "Географічні та геологічні науки." - укр. і рос.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1722
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вестник ОНУ Гео т 14 вып 16.31-41+.pdf96.95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.