Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1692
Title: Продуктивно-синтетичний рівень підготовки географів
Other Titles: Продуктивно-синтетический уровень подготовки географов
PRODUCTIVE-SYNTETIC LEVEL OF PREPARATION GEOGRAPHER
Authors: Пилипенко, Галина Павлівна
Суворовська, Ольга Леонідівна
Пилипенко, Галина Павловна
Суворовская, Ольга Леонидовна
Pylypenko, Halyna P.
Suvorovska, Olha L.
Citation: Вісник Одеського національного університету = Вестник Одесского национального университета
Issue Date: 2007
Publisher: Астропринт
Keywords: продуктивно-синтетичний рівень знань
інноваційні методи
апроксимація
евристика
риторика
производительно-синтетический уровень знаний
инновационные методы
аппроксимация
эвристика
риторика
production-synthetic level of the know ledges
innovative methods
approximation
heuristics
rhetoric
Series/Report no.: Географічні та геологічні науки;Т. 12, вип. 8, С. 174-179
Abstract: Окреслена актуальна проблема посилення творчої складової в навчальному процесі вищої школи. Аналізується сучасний стан підготовки фахівців. Запропоновані заходи розвитку активності, майстерності, винахідливості, здібності до творчого розкриття географічної особистості, організації про- дуктивно-синтетичного рівня навчання. З’ясована необхідність поширен- ня принципів демократизації, свободи висловлювання, вміння аргумента- ції, впровадження в навчальний процес елементів евристичного навчання. Визначені пріоритетні напрямки оволодіння картографічною мовою спі- лкування географів — геопросторовий картографічний спосіб мислення, картографічний метод набуття нових знань, застосування екстраполяційно-прогностичних методів, апроксимаційних підходів.
Очерчена актуальная проблема усиления творческой составляющей в учебном процессе высшей школы. Анализируется современное состояние подготовки специалистов. Предложены мероприятия развития активности, искусной изобретатель- ности, способности к творческому поиску географической личности, подготовки производительно-синтетического уровня обучения. Выяснена необходимость распространения принципов демократизации, свободы высказывания, умение аргументации, внедрения в учебный процесс эвристического обучения. Определены приоритетные направления овладения картографическим языком общения географов — геопространственный картографический способ мышления, картографический метод приобретения новых знаний, применение экстраполяционно-прогностических методов, апроксимационных подходов.
The Outlined actual problem of the reinforcement creative forming in scholastic process of the high school. The modern condition of preparation specialist is analysed. The Offered actions of the development to activities, mastery, inventiveness, abilities to creative searching for of the geographical personality, preparation production-syn- thetic level of the education. Realized need of the spreading principle to democratiza- tions, liberties of the utterance, skill to argumentations, introduction in scholastic process of the heuristic education. They Are Determined priority directions of the mas- tering by cartographic language of the contact geographer — geospace cartographic way of the thinking, cartographic method of acquisition of the new know ledges, using extrapolation-prognostic of the methods, approximate approach.
Description: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2007. - Том 12, Вип. 8: Сер. "Географічні та геологічні науки". – укр. і рос.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1692
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вестник ОНУ Гео т 12 вып 8.174-179+.pdf62.59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.