Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/16707
Title: Фотоіндуковані фізико-хімічні процеси та їх сенсибілізація у мікросистемах «ядро – галогенсрібна оболонка»
Other Titles: Фотоиндуцированные физико-химические процессы и их сенсибилизация в микросистемах «ядро-галогенсеребряная оболочка»
The Pfoto-induced physico-chemical processes and their sensitization in microsystems a "core – silver-halide shell"
Authors: Жуков, Сергій Олександрович
Жуков, Сергей Александрович
Zhukov, Serhii O.
Citation: Жуков, С. О. ФотоіндуктованіІ фізико-хімічні процеси та їх сенсибілізація у мікросистемах-«ядро-галогенсрібна оболонка» : . дис ... д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.17 "Хімічна фізика, фізика горіння та вибуху" / С. О. Жуков; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – 38 с.
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: кластерна структура
галогеніди срібла
стоксова та антіскосова люмінесценція
барвники
агрегати
самодесенсибілізація
кластерная структура
галогениды серебра
Стоксова и антистоксова люминесценция
красители
самодесеснсибилизация
silver-halide
dye
self-desensitization
luminescence
anti-Stokes luminescence
cluster structure
aggregates
Abstract: У дисертаційній роботі методами загальної та спектральної сенситометрії, низькотемпературної люмінесцентної спектроскопії з розділенням по часу, електронної мікроскопії, спектрів поглинання, спектрів відбиття розглядається склад центрів світлочутливості та пов’язаний с цим складом механізм люмінесценції емульсійних микрокристалів (ЕМК) AgBr(I) розподілених у різних зв’язуючих середовищах. Розглянуто механізми світіння ЕМК AgBr(I) при фотозбудженні галогеніду срібла (випадок стоксової люмінесценції) та фотозбудженні адсорбованого на поверхні ЕМК AgBr(I) барвника у різних агрегованих станах (випадок антистоксової люмінесценції). Вказані механізми самодесенсибілізації I-го та II-го типу що обумовлено взаємодією молекулярного та агрегованого барвника. Встановлено можливість проведення хімічної сенсибілізації після спектральної, у тому числі з газової фази. Люмінесцентними та абсорбційними методами встановлено взаємодію нанокластерів (Ag2S)n і (Ag2O)m розташованих на поверхні ЕМК AgHal з барвниками у різних агрегованих станах. Розглянуто випадок спектральної сенсибілізації гетерофазних мікросистем (ГМС) «CaF2 - ядро AgBr - оболонка», коли барвник знаходиться на внутрішній поверхні світлочутливої оболонки та викликає розширення спектрального діапазону сенсибілізації у довгохвильову частину спектру за рахунок зняття ефекту самодесенсибілізації барвника. Проведена спектральна сенсибілізація внутрішньої та зовнішньої поверхні світлочутливої оболонки різними барвниками. У порівнянні спектросенситометричних та люмінесцентних даних ГМС «CaF2 - ядро AgBr -оболонка» та мікросистем «AgBrI - ядро AgBr - оболонка» встановлено, що зарощування аніонного барвника світлочутливою оболонкою обумовлено двовалентною катіонною підсистемою ядра. У випадку мікросистеми «AgBr(I) -ядро AgBr - оболонка» катіонні складові ядра та оболонки не відрізняються і тому барвник витискується на зовнішню поверхню оболонки.
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, Одесса, 2018. В диссертационной работе методами общей и спектральной сенситометрии, низкотемпературной люминесцентной спектроскопии с временным разрешением, электронной микроскопии, абсорбционной спектроскопии, спектров отражения экспериментально рассмотрен состав центров светочувствительности и связанный с ним механизм люминесценции эмульсионных микрокристаллов (ЭМК) AgBr(I) распределенных в различных связующих. Рассмотрен механизм свечения ЭМК AgBr(I) при фотовозбуждении галогенида серебра (Стоксовый случай) и при фотовозбуждении адсорбированного на поверхности ЭМК AgBr(I) красителя в разных агрегированных состояниях (анистоксовый случай). Определены механизмы самодесенсибилизации I-го и II-го рода, обусловленные взаимодействием молекулярного и агрегированного красителя. Установлена возможность проведения химической сенсибилизации после спектральной, в том числе и из газовой фазы. Люминесцентными и абсорбционными методами установлено взаимодействие нанокластеров (Ag2S)n и (Ag2O)m расположенных на поверхности ЭМК AgHal с красителями в разных агрегированных состояниях. Рассмотрен случай спектральной сенсибилизации гетерофазных микросистем (ГМС) «CaF2 - ядро AgBr - оболочка», когда краситель находится на внутренней поверхности светочувствительной оболонки, что вызывает расширение спектральной диапазона сенсибилизации в длинноволновую часть спектра за счет снятия эффекта самодесенсибилизации красителя. Проведена спектральная сенсибилизация внутренней и внешней поверхности светочувствительной оболонки разными красителями. При сравнении спектросенситометрических и люминесцентных даннях ГМС «CaF2 - ядро AgBr - оболонка» и микросистемы (МС) «AgBr(I) - ядро AgBr - оболочка» установлено, что заращивание анионного красителя светочувствительной оболочкой обусловлено двухвалентной катионной подсистемой ядра. В случае МС «AgBr(I) - ядро AgBr - оболочка» катионная составляющая ядра и оболонки не отличаются и потому краситель, при наращивании оболочки, вытесняется на внешнюю поверхность оболочки
In the dissertation working as the methods of general and spectral sensitometry, low temperature luminescent spectroscopy, electronic microscopy, absorbtion spectroscopy, spectrums of reflection composition of centers of light-sensitivity and mechanism of luminescence of emulsion microcrystals (EMC) of AgBr(I) related to this composition is experimentally considered up-diffused in different connective. The mechanism of luminescence of EMC AgBr(I) is considered at photoexcitation of AgHal (Stokes case) and at photoexcitation adsorbed on-the-spot EMC AgBr(I) dye in the different aggregated states (anti-Stokes case). Mechanisms are certain selfdesensibilization of the I and II, conditioned co-operation of molecular and aggregated dye. Possibility of leadthrough of chemical sensitization is set after spectral, including from a gas phase. Luminescent and absorbings methods are set cooperation of nanoclasters (Ag2S)n and (Ag2O)m located on-the-spot EMC AgHal with dyes in the different aggregated states. The case of spectral sensitization of heterophase microsystem (HMS) of «CaF2 core AgBr - chell», cord dye is on the internal surface of photosensitive shell, that causes expansion spectral range of sensitization in long-wave part of spectrum for the set of removal of effect of samodesensibilizacii of dye. Spectral sensitization of internal and external surface of photosensitive obolonki is conducted by different dyes. At comparison of spektrosensitometric and luminescent dannyakh HMS «CaF2 core AgBr - shell» and microsystems (MS) of «AgBr(I) - core AgBr - shell» is set, that zaraschivanie of an onnogo dye a photosensitive shell is conditioned the bivalent cation subsystem of core. In case MS «AgBr(I) core AgBr - shell» cation constituent of core and shell does not differ and that is why dye, at the increase of shell, is ousted on the external surface of shell
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/16707
Other Identifiers: УДК 538.9, 535.36, 535.324
Appears in Collections:Дисертації ФМФІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zhukov.pdfАвтореферат1.32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
diss_shukov_sa.pdfДисертація8.03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
zhukovSO_vidguk_svinarenko.pdfВідгук5.08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
zhukov-vidguk-gohman.pdfВідгук4.72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
zhukov-vidguk-peleshak.pdfВідгук227.13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
zukov-vidguk-rogankov-dodatok.pdfВідгук4.34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.