Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/16372
Title: Коригуюча дія гамк-вміщуючих полівітамінних препаратів на енергетичні показники у щурів з серотоніновою ішемією мозку
Корригирующее действие гамк-содержащих поливитаминных препаратов на энергетические показатели у крыс с серотониновой ишемией мозга
Normalizing action of gab a-containing polivitamin preparations and energetic parameters in the organisms of rats with serotonine depended brain ischemia
Authors: Будняк, Олександр Костянтинович
Сорокін, Андрій Вікторович
Полтавцева, Н. В.
Карпов, Леонiд Михайлович
Будняк, Александр Константинович
Сорокин, Андрей Викторович
Полтавцева, Н. В.
Карпов, Леонид Михайлович
Budniak, Oleksandr K.
Sorokin, Andrii V.
Poltavtseva, N. V.
Citation: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2001
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Karpov, Leonid M.
Keywords: серотонін
пікамілон
пікамілон
коферменти
лактат
піруват
серотонин
пикамилон
пантогам
коферменты
лактат
пируват
serotonine
picamilone
pantogam
coenzymes
lactate
pyruvate
Series/Report no.: Біологія;Т. 6, вип. 1
Abstract: Ін’єкції щурам серотоніну викликають порушення кровообігу у головному мозку і, як наслідок, виникнення його ішемії. Це призводить до помітного зменшення у ньому вмісту коферментних форм вітамінів В2 і РР, а також до підвищення концентрації піровіноградної кислоти (ПВК) і лактату (JI). При цьому суттєво зростають відновленість пар нікотинамідних коферментів (Н Ам-коферментів) і співвідношення Л/ПВК, що є мірилом глибини гіпоксії. Введення щурам з гіпоксією таких ГАМК-вміщуючих препаратів, як піка- мілон (ПК) і пантогам (ПГ), дають помітний коригуючий ефект. Спільне їх введення з вітамінним комплексом (В,, ФМН, нікотинова кислота) значно збільшують цей ефект, але дещо по-різному: комплекс ПМ+ВК був більш ефективним по відношенню до вмісту флавінових коферментів, ПГ+ВК — до НАм-коферментів, Л, ПВК і їх співвідношення. Встановлено, що ін’єкції щурам серотоніну викликають подібні зміни вивчених показників не тільки у мозку, але й в інших органах: ін’єкції цим щурам ПМ, ПГ і їх комбінацій з ВК дають аналогічний коригуючий ефект і в них.
Инъекции крысам серотонина вызывают нарушения кровообращения в головном мозге и, как следствие, возникновение его ишемии. Это приводит к заметному падению в нем содержания коферментных форм витаминов В2 и РР и к возрастанию концентрации пировиноградной кислоты (ПВК) и лактата (Л). При этом существенно возрастают восстановленность пар никотинамидных коферментов (НАм-коферментов) и соотношение Л/ПВК, являющееся мерой глубины гипоксии. Введение крысам с гипоксией таких ГАМК-содержащих препаратов, как пикамилон (ПК) и пантогам (ПГ), дают заметный корригирующий эффект. Совместное их введение с витаминным комплексом (ВК) (его состав: В„ ФМН, никотиновая кислота) значительно его повышают, но в некоторых случаях по-разному: ПМ+ВК — по отношению к флавиновым коферментам, ПГ+ВК — к НАм-коферментам, содержанию Л, ПВК и их соотношению. При этом установлено, что инъекции серотонина вызывают сходные изменения изученных показателей не только в мозге, но и в других органах; инъекции этим крысам ПМ, ПГ и их комбинаций с ВК дают корригирующий эффект и в них.
Serotonine injected to the Wistar strain rats organism induces the blood circulation destructive effect in the rat brain causing it’s ischemia. It causes the developed decrease of vitamins B2 and PP coenzyme form content and increase of pyruvate and lactate concentrations. In these conditions the quantities of reduced nicotinamid coenzyme forms and lactate/pyruvate ratio are the hypoxia indicators. Picamilone (PM) and Pantogam (PG) injected to the organism of the rats with hypoxia produce strong normalizing effect. This effect is more developed in the case of picamilone and pantogam usage together with vitamin complex (B1? FMN, nicotinic acid). Complex (PM+vitamin complex) was more optimal for correction of flavin coenzymes concentrations and complex (PG+vitamin complex) was more optimal for other studied biochemical parameters. Serotonine appears to induce the same changes not only in the brain but also in other organs. PM and PG together with vitamin complex perform a normalizing effect in them.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/16372
Other Identifiers: УДК 615.038.007:577
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Біологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
159-165.pdf299.7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.