Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1616
Title: Історичні проблеми та механізми гуманізації українського суспільства
Other Titles: Исторические проблемы продвижения и механизмы гуманизации украинского общества
HISTORICAL PROBLEMS OF ADVANCEMENT AND MECHANISMS OF HUMANIZING OF UKRAINIAN SOCIETY
Authors: Білянська, О. Ю.
Билянская, Е. Ю.
Biljanska, O. J.
Citation: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университет
Issue Date: 2008
Publisher: Астропринт
Keywords: освіта
наука
гуманізація
особистість
культура
творчість
суспільство
образование
наука
гуманизация
личность
культура
творчество
общество
education
humanization
personality
culture
creation
society
Series/Report no.: Соціологія і політичні науки;Т. 13, вип 5, С. 25-29
Abstract: У статті аналізується філософська проблема співвідношення науки та освіти як у сучасному українському суспільстві, так і у творчості М. Бердяєва. Шляхи, що ведуть до гуманізації освіти, зосереджуються на особі. Особа, за Бердяєвим, це вільна творча істота, що намагається знайти шляхи поєд-нання із суспільством або звільнитися від природної та соціальної детермінації. Сучасна філософія освіти вбачає одним із шляхів гуманізації суспільства всебічний розвиток особистості. Творчість виступає конструктивним принципом буття та призначення людини у світі
В статье анализируется философская проблема соотношения науки и образования — как в современном украинском обществе, так и в творчестве Н. Бердяева. Пути, которые ведут к гуманизации образования, сосредотачиваются на личности. Личность, по Бердяеву, является свободной и творческой, она стремится найти пути объединения с обществом или освободиться от природной и социальной детерминации. Современная философия образования считает одним из путей гуманизации общества всестороннее развитие личности. Творчество выступает как кон-структивный принцип бытия и предназначение человека в мире
In this article the philosophical problem of correlation of science and education both in the modern Ukrainian society and in N. Berdiayev’s creation is analyzed. The ways to lead to the humanization of education concentrate on a personality. The personality, according to Berdiayev, is free and creative, it tries to attain the ways of unification with the society or liberate itself from the natural and social determina- tion. The modern philosophy of education considers the thorough development of the personality on of the ways of the society. Creation emerges as constructive principle of the being and men’s assignment in the world.
Description: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2008.- Том 13, Вип.5, Сер."Соціологія, політологія". – укр. і рос.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1616
Appears in Collections:Міжнародні та політичні дослідження

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вестник ОНУ Соц т 13 вып 5.25-29.pdf57.85 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.