Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/15106
Title: Odessa catacombs as an integral part of the tourist image of the Black Sea region
Other Titles: Одеські катакомби як невід'ємна складова туристського образу Причорноморського ре- гіону
Authors: Yavorska, Viktoriia V.
Sych, Vitaliy A.
Kolomiiets, Kateryna V.
Shashero, Antonina M.
Яворська, Вікторія Володимирівна
Сич, Віталій Андрійович
Коломієць, Катерина Володимирівна
Шашеро, Антоніна Миколаївна
Яворская, Виктория Владимировна
Сыч, Виталий Андреевич
Коломиец, Екатерина Владимировна
Шашеро, Антонина Николаевна
Citation: Dniprop. Univer. bulletin, Geology, geography
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: tourist image
Odessa catacombs
Black Sea region
underground museums
туристський образ
одеські катакомби
Причорноморський регіон
підземні музеї
Series/Report no.: ;26(1)
Abstract: The article examines the history of the Odessa catacombs, focuses on the history of research of underground labyrinths, and their gradual transformation from objects of scientific interest to tourist objects. We understand the tourist image of the region as the system of rationally and emotionally formed ideas, which are based on specific features of the territory, emphasizing its individuality from the point of view of the tourists. Tourist image always is woven into a certain historical context and social situation. Each era generates its special perception of the environment, changing the era creates a modification of tourist image of the region. The Odessa catacombs, which today are an integral part of the tourist image of the Black Sea region, also have changed in the minds of people from time to time – from their purely practical application to the production of limestone; for a while they had a negative reputation as a refuge for criminal elements, smugglers. At the beginning of the last century researchers have engaged in advanced studies of catacombs. Only in the second half of the twentieth century, the catacombs became interesting tourist destination for individual tourists, but in the 21st century and for mass tourism. Thus, the purpose of this research is to update the modern views about the catacombs and underground museums of the Black Sea region and their contribution to the formation of the tourist image of the region. The history of the formation of the catacombs shows that they are obliged to exist in their existence by the ancient Pontian limestone, which was extracted as a building material by locals. Today, the length of the catacombs of Odessa and its suburbs reaches for various data from 1.7 to 3.0 thousand kilometers; they are famous for their multistage and meandering passages of underground galleries. The first studies of the dungeons were done by the paleontologist O. Nordman, the geologist M. Barbot de Marne, T. G. Hrytsay, modern – A. Dobrolyubsky, K. Pronin, M. Baranetsky, A. Babich, V. Yudin, and others. Several museums were created for tourists: the Museum of Partisan Glory in the village of Nerubaysk, the underground Grotto of the Odessa Art Museum, the museum «Catacombs of Odessa» under the Moldavanka district and in the city center «Kantakuzen's Catacombs». The quality of images that arise in mass tourists is directly related to the process of knowledge of the territory. In this connection, the development of travel routes as a way of getting acquainted with the territory becomes especially important. Moreover, contemporary museums are interested in attracting a wide target audience; they also offer expositions of different directions from mine history to various legends about the use of dungeons, from unique paleontological finds to historical drawings and inscriptions on the walls of the catacombs. As a result of understanding the importance of the existence of such an invaluable scientific and tourist facility, as well as maintaining it in a proper condition for historical and cultural monument, influences the formation of a positive tourist image of the Black Sea region.
В статті розглянуто історія виникнення катакомб, приділено увагу історії досліджень підземних лабіринтів, їх поступова трансформація від об'єктів наукового інтересу до туристичних об'єктів. Туристський образ розглядається як система раціонально і емоційно сформованих уявлень, в основі якої лежать специфічні особливості території, що підкреслюють її індивідуальність з точки зору масового туриста. Він завжди вплетений в деякий історичний контекст і соціальну ситуацію. Одеські катакомби, які є на сьогоднішній день невід'ємним елементом туристичного образу Причорноморського регіону, також змінювались у свідомості людей час від часу – від суто практичного їх застосування для видобутку ракушняку; деякий час вони мали негативну репутацію притулку для кримінальних елементів, контрабандистів. На початку минулого століття катакомбами зайнялися науковці. Лише у другій половині ХХ століття катакомби стали цікавим туристичним об'єктом спочатку для окремих туристів, а в ХХІ віці і для масового туризму. Отже, метою дослідження є актуалізація сучасних уявлень про катакомби та підземні музеї Одещини та їх внесок у формування туристичного образу регіону. Історія утворення катакомб свідчить, що своїм існуванням вони зобов'язані понтичному вапняку, який видобувався в якості будівельного матеріалу місцевими жителями. Сьогодні довжина катакомб Одеси та її передмість сягає за різними даними від 1,7 до 3,0 тис. км, славляться вони своєю ярусністю та звивистими ходами підземних галерей. Для туристів створені декілька музеїв: Музей партизанської слави в селище Нерубайське, підземний грот Одеського художнього музею, музей-заповідник «Катакомби Одеси» під районом Молдаванка та в центрі міста – «Катакомби Кантакузена». Якість образів, які виникають у масового туриста, безпосередньо пов'язана з самим процесом пізнання території. У зв'язку з цим особливої уваги набула розробка маршрутів подорожі як способу знайомства з територією. Оскільки сучасні музеї зацікавлені у залученні широкої цільової аудиторії, то і пропонують експозиції різного напрямку від історії шахтної справи до різних легенд щодо використання підземель, від унікальних палеонтологічних знахідок до історичних малюнків та написів на стінах катакомб. Розуміння важливості існування такого безцінного наукового та туристичного об'єкту, а також підтримка його у відповідному для історичного та культурного пам'ятника стані, впливає на формування позитивного туристичного образу Причорноморського регіону
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/15106
Other Identifiers: doi: 10.15421/111822
Appears in Collections:Статті та доповіді ГГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
219-226.pdf947.68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.