Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1499
Title: РОЛЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЛОГО МІСТА
Other Titles: РОЛЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА МАЛОГО ГОРОДА
THE PART OF THE MUNICIPAL GOVERNMENT IN THE FORMING THE SOCIAL POTENTIAL OF SMALL TOWNS
Authors: Туполенко, В. В.
Туполенко, В. В.
Tupolenko, V. V.
Citation: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета
Issue Date: 2009
Publisher: Астропринт
Keywords: мале місто
соціальний капітал
соціальний потенціал
малый город
социальный капитал
социальный потенциал
small town
social potential
social capital
Series/Report no.: Соціологія і політичні науки;Т. 14, вип. 13, С. 283-289
Abstract: Сучасний етап трансформації суспільства корінним чином змінює уявлення про рушійні чинники соціально-економічного розвитку міст. Це знаходить віддзеркалення в багаточисельних наукових роботах, присвячених вив- ченню соціального капіталу і соціального потенціалу. Дефіцит відповідної політики муніципальних органів влади поряд з ризиками деградації і втра- ти існуючих потенціалів залучає автора до вивчення даної проблеми.
Современный этап трансформации общества коренным образом изменяет пред- ставления о движущих факторах социально-экономического развития городов. Это находит отражение в многочисленных научных работах, посвященных изучению социального капитала и социального потенциала. Дефицит соответствующей по- литики муниципальных органов власти наряду с рисками деградации и утраты существующих потенциалов привлекает автора к изучению данной проблемы.
The modern stage of the transforming society radically changes views about the moving factors of the social and economic development of the towns. It’s reflected in many scientific works, which were devoted to learning the social potential and the social capital. The deficit of the municipal government according policy side by side with the risks of the degradation and the loss of the real potentials attracts the author to studying this problem.
Description: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2009. - Том 14, Вип. 13: Сер. "Соціологія, політологія". – укр. і рос.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1499
Appears in Collections:Міжнародні та політичні дослідження

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вестник ОНУ Соц т 14 вып 13.283-289+.pdf62.77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.