Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1466
Title: ШЛЯХИ ДО ПОШУКІВ НОВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ВІДПОВІДНО КОНЦЕПЦІЇ ВІДЧУЖЕННЯ МИКОЛИ БЕРДЯЄВА
Other Titles: ШЛЯХИ ДО ПОШУКІВ НОВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ВІДПОВІДНО КОНЦЕПЦІЇ ВІДЧУЖЕННЯ МИКОЛИ БЕРДЯЄВА
WAYS TO NEW IDENTITY OF PERSONALITY ACCORDING TO THE CONCEPTION OF ESTRANGEMENT OF NICKOLAY BERDYAEV
Authors: Білянська, О. Ю.
Билянская, О. Ю.
Bilyanska, O. U.
Citation: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета
Issue Date: 2007
Publisher: Астропринт
Keywords: відчуження
об'єктивація
особистість
культура
творчість
суспільство
отчуждение
обьективация
личность
культура
творчество
общество
estrangement
objectivation
personality
culture
creative
work
society
Series/Report no.: Соціологія і політичні науки;Т. 12, вип. 6, С. 89-95
Abstract: У статті аналізується філософська концепція подолання відчуження людини від суспільства у творчості М. О.Бердяєва. Особа, за Бердяєвим, це вільна творча істота, що намагається знайти шляхи поєднання із суспільством або звільнитися від природної та соціальної детермінації. Можливі шляхи подолання духовної кризи та об’єктивації —поява оновленого християнст-ва. Творчість людини виступає як конструктивний принцип буття, призначення людини у світі та один із шляхів подолання відчуження.
В статье анализируется философская концепция преодоления отчуждения человека от общества в творчестве Н. А. Бердяева. Личность, по Бердяеву, является свободной и творческой, она стремится найти пути объединения с обществом или освободиться от природной и социальной детерминации. Возможные пути преодоления духовного кризиса и объективации появление обновленного христианства. Творчество человека выступает как конструктивный принцип бытия, предназначения человека в мире и один из путей преодоления отчуждения.
It is analysed in the article the philosophical conception of overcoming man’s estrangement from society in Berdiayev’s scientific work personality is free and creative, it tries to find the ways to unite with the society or liberate itself from natural and social determination. Appearance of the reborn Christianity may by the way to overcome spiritual crisis and objectivation. Man’s creation emerges as constructive principle of existence, man’s intending in the world and one of the ways to overcome the estrangement.
Description: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2007. - Том 12, Вип. 6: Сер. "Соціологія, політологія". – укр. і рос.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1466
Appears in Collections:Міжнародні та політичні дослідження

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вестник ОНУ Соц т 12 вып 6.89-95+.pdf67.11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.