Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/14447
Title: Досвід пережитого насильства та схильність до віктимної поведінки підлітків: гендерний аспект
Other Titles: The experience of violence and the tendency of adolescents to victim behavior: The gender dimension
Authors: Новікова, Христина Сергіївна
Citation: Новікова, Х. С. Досвід пережитого насильства та схильність до віктимної поведінки підлітків: гендерний аспект = The experience of violence and the tendency of adolescents to victim behavior: The gender dimension : дипломна робота бакалавра / Х. С. Новікова ; наук. кер. Є. Я. Прохоренко ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІСН, Каф. соціології . – Одеса, 2017 . – 57 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 6.030101 Соціологія
віктимологія
віктимна поведінка
насилля
Abstract: Дане дослідження присвячене теоретичному і експериментальному аналізу психологічних чинників виникнення віктимної поведінки підлітків. Віктимна розуміється нами як сукупність властивостей людини, обумовлених комплексом соціальних, психологічних і біофізичних умов, що сприяють дезадаптивної стилю реагування суб'єкта, що приводить до збитку для його фізичного або емоційно-психічного здоров'я. Віктимна поведінка – як відхилення від норм безпечної поведінки, що реалізуються в сукупності соціальних, психічних і моральних проявів. Актуальність дослідження обумовлена низкою обставин. Перш за все, вона визначається соціальною і практичною значущістю питань гуманізації суспільства, вирішення завдань формування здорової, активної і соціально адаптованої особистості, а так же збільшеною потребою віктимологічні профілактики і корекції. Так в останні роки проблема насильства піддається глибокому міждисциплінарному аналізу, пов'язаного з дослідженням культури насильства взагалі, виявленням соціо-політичних, культурних, психологічних і біологічних чинників, що сприяють збереженню насильства і передачі його з покоління в покоління: стає необхідним розгляд другої сторони цього процесу – віктимної поведінки жертви. Науковці звертають увагу на наявність значної кількості дезадаптованих підлітків, які мають різні прояви віктимної поведінки – агресивність, роздратованість, конформність, безпорадність. Це засвідчує відсутність гнучкості та дивергентності у поведінці неповнолітніх і може спричинити перетворення дитини у жертву несприятливих умов соціалізації. Особливо позначена проблема стосується дітей підліткового віку, оскільки саме у цей період відбуваються значні фізичні та гормональні зміни, наявний нестійкий емоційний фон, недостатність соціальної зрілості для самореалізації. Об'єктом дослідження є віктимна поведінка підлітків. Предметом дослідження є чинники виникнення віктимної поведінки у підлітків після пережитого насильства. Мета дослідження розглянути схильності до віктимної поведінки підлітків в гендерному аспекті. Для досягнення мети були поставлені такі завдання: – розглянути поняття «віктимність», її категорії, причини та фактори виникнення; – виявити гендерну специфіку віктимної поведінки підлітків; – проаналізувати формування віктимної поведінки; – організація діагностики до схильності віктимної поведінки; – інтерпретація результатів.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/14447
Appears in Collections:Факультет міжнародних відносин, політології та соціології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.030101_Novikova_Kristina_Sergeevna1.docx23.88 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.