Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1425
Title: Екзогеодинамічна модель умов осадконакопичення і формування берегових геосистем північно-західної частини чорного моря протягом останніх 18000 років
Other Titles: Екзогеодинамическая модель условий седиментации и формирования береговых геосистем северо-западной части черного моря за последние 18000 лет
Exzogeodynamic model of conditions sedimentation and shaping of coastal geosystems of a northwest part of the black sea for the last 18000 years
Authors: Коніков, Євген Георгійович
Коников, Евгений Георгиевич
Konikov, Yevhen H.
Citation: Вісник Одеського національного університету = Вестник Одесского национального университета
Issue Date: 2004
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: екзогеодинамічна модель
шельф
узбережна зона
берегоформуючі і рельєфоутворні процеси
геодинамическая модель
шельф
прибрежная зона
берегоформирующие и рельефообразующие процессы
переодичность
geodynamic model
shelf
coastal zone
relief- and coast-formation processes
periodicity
Series/Report no.: Географічні та геологічні науки;Т. 9, вип. 4.
Abstract: Побудовано регіональну геодинамічну модель платформного шельфу та узбережної зони, яка відбиває закономірності і особливості просторово-часової динаміки рельєфоутворних та берегоформуючих процесів, домінуючих в регіоні північно-західного Причорномор’я в останні 18000 років (поствюрмська трансгресія). Виявлено основні чинники (палеокліматичні, неотектонічні, рівень морського басейну тощо), що обумовлюють згадані процеси. Встановлено періодичну компоненту різного рівня частотності, прита- манну цим процесам. На локальному рівні виділено палеогеографічні і сучасні геодинамічні (абразійно-акумулятивні) берегові системи. Встановлено успадкованість розвитку геодинамічних систем та процесів в просторі та часі. На підставі статистичної обробки рядів режимних спостережень за параметрами динаміки берегів та гідрокліматичними факторами було побудовано кореляційно-регресійні багатофакторні моделі розвитку абразійного та абразійно-зсувного типів берегів.
Построена региональная геодинамическая модель платформенного шельфа и прибрежной зоны, отражающая закономерности и особенности пространственно-временной динамики рельефообразующих и берегоформирующих процессов, доминировав- ших в регионе Северо-западного Причерноморья в последние 18 тыс. лет (послевюрмская трансгрессия). Выявлены основные факторы (палеоклиматические, неотектонические, уровень морского бассейна и др.) которые обусловливают перечисленные про- цессы. На основе применения гармонического анализа установлена периодичность, присущая этим процессам, различного уровня частотности. На локальном уровне выделены палеогеографические и современные геодинамические (абразионно-аккумулятивные) береговые системы. В результате применения методов статистической обработки рядов режимных наблюдений за параметрами динамики берегов и гидроклиматическими факторами были построены корреляционно-регрессионные многофакторные модели развития абразионного и абразионнооползневого типов берегов.
The regional geodynamic model of the platform shelf and coastal zone, reflecting regularities and a feature of spatially temporary dynamics relief- and coastformation processes, which dominated in region Northwest Black Sea in the last 18 thousand years(Post-Wurm transgression), is constructed. The major factors (paleoclimatic, paleotectonic, level of marine basin etc.), that stipulated by the listed processes, are revealed. Because of applications of a Fourier analysis, the periodicity intrinsic to these processes, various level of rate is installed. At a local level are chosen paleogeography and modern geodynamic (abrasion-accumulation) coastal systems. In an outcome application of methods statistical processing of numbers of regime observations behind parameters of dynamics of shores and hydroclimatic factors were constructed correlative-regressive multifactor models of development abrasion and abrasion-landslide types of shores.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1425
Other Identifiers: УДК 624.131,551
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вестник ОНУ Гео т 9 вып 4_161-179+.pdf482.7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.