• Авторитарный политический режим: природа, типологии, характер влияния на общество 

   Юхт, Роман Евгеньевич (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Объектом исследования выступают закономерности и тенденции становления и функционирования авторитарного политического режима как способа существования государства и всей политической системы общества. Предметом ...
  • Академічна доброчесність як основа сталого розвитку університету 

   Д'якова, Дарія Олександрівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Об’єкт дослідження - академічна доброчесність у вищих школах світу. Предметом дослідження є розвиток університетів при дотримання принципів академічної доброчесності. Мета дослідження: вивчення фактичного стану академічної ...
  • Американо-японські відносини у 1980-х рр. 

   Соколовська, Ольга Миколаївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Актуальность исследования обусловлена тем, что межгосударственное взаимодействие США и Японии в послевоенное время остается одним из важнейших цент¬ров развития мировой политики. Сложность и значимость изучения японо-американских ...
  • Арабські революції (2010-2012 рр.) як ризики для глобальної геополітичної стабільності 

   Дмитренко, Олена Анатоліївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Об’єктом дослідження виступає коло суспільно-політичних відносин, що виникають внаслідок зміни підходів до проблеми геополітичної стабільності в умовах геополітичної трансформації світу. Предметом розгляду визначено ...
  • Аравійські монархії в системі регіональних та міжнародних відносин на початку XXI ст. 

   Ромашко, Євгенія Володимирівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Темой данной дипломной работы является: «Аравийские монархии в системе региональных и международных отношений в начале ХХІ века». Актуальность темы. В последнее время страны Персидского залива являются важными и влиятельными ...
  • Арт-простори як соціокультурний феномен 

   Мироненко, Аліна Андріївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Мета та завдання дослідження. Метою даної роботи є дослідження арт-простору як соціокультурного феномену. Досягнення мети передбачає вирішення наступних завдань: • виокремити особливості сучасного мистецтва, спираючись ...
  • Близькосхідна політика США на початку ХХI століття 

   Назем, Мухаммад (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Целью исследования является изучение ближневосточной политики США в начале 21 века. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: - рассмотреть концепцию ближневосточной политики США в постбиполярном ...
  • Влияние процесса глобализации на политические институты и процессы современного общества 

   Шевчук, Владислав Олегович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Объектом исследования являются воздействие глобализации мира на развитие политических процессов и институтов современной Украины как объективная реальность современного мира. Предметом исследования выступает трансформация ...
  • Война и вооруженный конфликт: современные подходы к определению и различению 

   Щуровский, Владислав Игоревич (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Объект исследования являются современные войны и вооруженные конфликты как социально-политические явления. Предмет исследования – научные подходы к определению и классификации вооруженных конфликтов и войн в зарубежной и ...
  • Вплив "міграційної кризи" 2000-х р. на політичне життя Західної Європи: характерні риси, можливі наслідки 

   Карецька, Ніна Василівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Метою роботи є аналіз основних характеристик та механізмів реалізації міграційної політики Європейського Союзу, правил контролю за міграційними процесами в державах-членах ЄС та дослідження нинішньої міграційної ситуації ...
  • Вплив зовнішніх та внутрішніх чинників на становлення парламентаризму в Україні 

   Кондратов, Костянтин Андрійович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Мета і задачі дослідження – з'ясування природи, сутності та призначення українського парламенту в умовах становлення соціальної, правової держави, розроблення теоретико-правових засад функціонування парламенту України, ...
  • Відносини України з пострадянськими країнами 

   Осіпов, Владислав Ігоревич (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Геополитическое положение Украины объективно предопределяет ее большое внимание в налаживании тесных и взаимовыгодных связей, прежде всего со странами-членами СНГ. Приоритетность внешней политики именно в этом направлении ...
  • Відношення старшого покоління до конфліктів в молодіжному середовищі 

   Незамаєва, Юлія Миколаївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Об’єкт - старше покоління віком від 45 років, предметом виступає відношення до конфліктів в молодіжному середовищі, ціллю – спостереження специфіки відношення старшого покоління до конфліктів у молодіжному середовищі. ...
  • Гендерні ролі та стереотипи у конструюванні іміджу суб'єкта політики 

   Сільчук, Мирослава Миколаївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Метою роботи є аналіз впливу гендерних ролей та стереотипів у конструюванні іміджу суб’єкта політики. Досягнення даної мети стало можливим завдяки послідовному виконанню наступних науково-дослідницьких завдань: розкрити ...
  • Гравці квест - кімнат: досвід типологічного аналізу 

   Костенко, Анастасія Юріївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Метою дослідження є вивчення особливостей поведінки гравців квест-кімнат та виокремлення типів гравців відповідно їхніх ролей, мотивів та цілей (на прикладі квест-кімнати «Винодел», міста Одеси). Досягнення поставленої ...
  • Далекосхідна політика Росії у ХХІ столітті 

   Чередниченко, Анастасія Дмитрівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Актуальність теми дослідження Освоєння Росією Далекосхідних земель було обумовлено багатьма факторами, здебільшого економічними. Перш за все відносини з далеким сходом могли задовольнити потреби Росії в нових товарах та ...
  • Демократизация как глобальный процесс: эволюционные риски и перспективы 

   Миронюк, Диана Александровна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Объектом исследования выступает процес демократизации в условиях глобализации, а его предметом – противоречия, дилеммы, риски и перспективы движения к демократии в общемировом и национально-государственном масштабе. Для ...
  • Демократизація як глобальний процес: сучасні виклики та перспективи 

   Бондаренко, Катерина Олексіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Мета дослідження – дослідити демократизацію як глобальний процес з точки зору сучасних викликів та перспектив розвитку. Досягнення мети дослідження вимагає виконання наступних завдань: - вивчити концептуальні підходи ...
  • Дозвілля української студентської молоді в умовах нової соціокультурної реальності 

   Сторіяско, Катерина Сергіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Протягом всього життя людина потребує використовування дозвіллєвих ресурсів, які є невід’ємною частиною в житті людини для повноцінного функціонування особистості. Адже вони сприяють культурному та фізичному розвитку, ...
  • Дозвільні практики студентської молоді 

   Ворожейкіна, Анна Анатоліївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Об'єктом дослідження є дозвілля студентської молоді. Предметом дослідження є дозвільна діяльність сучасної студентської молоді. Мета дослідження полягає в соціодіагностиці, типізації практик дозвільної діяльності та ...