Now showing items 1-20 of 572

  • Політика інтеграції України до ЄС: здобутки і проблеми 

   Сокур, Олексій Володимирович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   Актуальність теми дослідження в першу чергу зумовлена тим, що Європейський Союз на сьогоднішній день є чи не найуспішним інтеграційним утворенням. До його складу входять майже всі європейські країни, при цьому, за останні ...
  • Молодіжний рух в Україні: суспільно-політичні аспекти 

   Марченко, Катерина Геннадіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   Актуальність теми дослідження зумовлена тим що молодь і в минулому, і сьогодні є досить динамічною та специфічної соціальною верствою населення, яка за своїми характеристиками досить сильно відрізняється від усіх інших. В ...
  • Опозиція в системі політичної влади: світовий досвід та українські реалії 

   Ратко, Ольга Олександрівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   Актуальність теми магістерської роботи. Одним з головних елементів сучасної демократії є наявність політичної опозиції, яка взаємодіє з владними структурами. Безперечно, законодавче регулювання та методи діяльності політичної ...
  • Становлення та розвиток інститутів ЄС: політико–правовий аспект 

   Кацин, Михайло Юхимович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   Актуальність даної теми обумовлена існуючими на сьогоднішній день тенденціями у розвитку ЄС. Вчені політологи та юристи-міжнародники приділяють велику увагу питанням організаційно-інституціональної структури Європейського ...
  • Имиджмейкинг в современных политических технологиях: зарубежный и отечественный опыт 

   Неделко, Людмила Александровна (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2013)
   Мы живем в информационную эпоху, когда зрелищность, известность играют более важную роль, нежели реальный облик и действия политика либо партии. С этой точки зрения приобрел чрезвычайную важность, актуальность и популярность ...
  • Етнополітичні конфлікти як глобальна проблема ХХІ століття 

   Соловйова, Олена Борисівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   Актуальність теми дослідження обумовлена фактичною відсутністю етнічно гомогенних держав світу. У світі нині існує більше 180-ти держав і лише не більше 20-ти з них етнічно однорідні . Всього в світі налічується близько 8 ...
  • Політична практика мультикультуралізмy у країнах ЄС (на прикладі Франції та Німеччини) 

   Фокіна, Вікторія Ігорівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   Актуальність теми дослідження. Культурна глобалізація заявляє про себе, з одного боку, як тенденція до уніфікації й стирання кордонів між етнічними спільнотами та націями. З іншого боку, з’являються різновиди глобалізаційного ...
  • Мобільність студентської молоді в умовах інтеграції української системи освіти в міжнародний освітній простір 

   Шелганова, Юлія Валеріївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   Актуальність теми. Академічна мобільність студентів є значущим явищем не тільки для української системи вищої освіти, вона відображає світові тенденції розвитку та реформування вищої школи. Посилення академічної мобільності ...
  • Коммуникативные технологии в политике 

   Харчук, Карина Сергеевна (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2013)
   Актуальность темы исследования обусловлена тем, что государство – ядро политической системы. Эффективность государственного управления – это во многом эффективность принятия и реализации управленческих (прежде всего ...
  • Громадянське суспільство в Україні: передумови та тенденції розвитку 

   Коробков, Костянтин Вікторович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   Проблема громадянського суспільства відноситься до числа одних із фундаментальних наукових проблем, яка хвилювала протягом багатьох віків кращі уми людства. Вона з`явилась з появою держави і поділу суспільства на державну ...
  • Політична еліта України: тактики та стратегії адаптації до політичних викликів сучасності. 

   Міщенко, Юліана Вікторівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   Актуальність теми дослідження визначається тим, що сучасне суспільство – це складна, організована, динамічна соціальна система, компетентне управління якою є необхідною умовою її ефективного функціонування та розвитку. ...
  • Політична міфологія, як засіб адаптації до викликів сучасності: світовий досвід та українські реалії 

   Стефанюк, Ліліана Ліліянівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що на сучасному етапі ідеологічного виробництва міфотворчість, особливо політична, використовується як засіб маніпуляції, консолідації суспільної свідомості та легітимної ...
  • Политическая активность молодежи, как фактор модернизации Украины 

   Ковзаленко, Екатерина Леонидовна (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2013)
   Использование потенциала молодежи в политических целях всегда было одним из основных источников пополнения рядов партий, течений различной направленности. Сегодня эта проблема стоит перед многими странами, которые находятся ...
  • Потребление туристических услуг: социокультурные факторы 

   Шпакова, Валентина Геннадиевна (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2013)
   Актуальность темы исследования. Современная цивилизация находится на переломном этапе своего продвижения. Человечеству угрожает обострение разнообразных глобальных кризисов, в обществе растет общественное напряжение. При ...
  • Принципи і методи політичного аналізу 

   Трофименко, Тетяна Вікторівна. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   Складність і динамізм політичного життя багато в чому визначається взаємодією, нерідко конфліктною, в ній багато суб’єктів з різноспрямованими політичними інтересами, які потребують всебічних достовірних знань про реальний ...
  • Политическая деятельность: мотивационная база, формы и методы 

   Яркова, Ирина Владимировна (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2013)
   Бытие политической системы - это процесс действия ее субъектов: государственных институтов, партий, общественных организаций, элит, лидеров, всех граждан направленных на выражение интересов общества. Вне живой деятельности ...
  • Міжнародні відносини як фактор глобальної політичної стабільності/нестабільності 

   Паламарчук, Андрій Олександрович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   Актуальність обраної теми дослідження пояснюється тим, що одним з головних наслідків пришвидшення глобалізації впродовж останніх декількох десятиліть і поширення її впливу на всі сфери людського життя стає значне зростання ...
  • Середній клас: самовизначення в соціальній структурі українського суспільства 

   Сінєльнікова, Наталія Сергіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   Актуальність теми дослідження. За 20 років незалежності України сталися дуже значні соціально-політичні й економічні трансформації: сформувались інститути конкурентної демократії та ринкової економіки, еволюціонувала ...
  • PR-технологии в политике : морально-этические критерии и их использование 

   Гордиевская, Анастасия Юрьевна (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2013)
   PR в настоящее время является одной из самых известных и популярных тем для обсуждения как в политических, так и в научных кругах общества. Это связано с созданием нового механизма взаимодействия власти и общественности ...
  • Культурный диалог как форма политического сосуществования в современном мире (С. Хантингтон, Ф. Фукуяма) 

   Белинская, Анастасия Анатольевна (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2013)
   На рубеже 1980-1990-х годов рухнула социалистическая система в СССР и странах Центральной и Восточной Европы, а вместе с ней миропорядок, державшийся на противостоянии социалистической и капиталистической систем. Возникла ...