Now showing items 1-20 of 572

    • Моніторингове вивчення родин підлітків м. Одеси (2006-2013) 

      Стоєв, Івар Олегович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
      Сім'я є найважливішим суспільним інститутом, що має вирішальне значення як для індивідуального життя людини, так і для соціального, економічного культурологічного розвитку суспільства. Сім'я є унікальним соціальним інститутом, ...
    • Середній клас: самовизначення в соціальній структурі українського суспільства 

      Сінєльнікова, Наталія Сергіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
      Актуальність теми дослідження. За 20 років незалежності України сталися дуже значні соціально-політичні й економічні трансформації: сформувались інститути конкурентної демократії та ринкової економіки, еволюціонувала ...
    • PR-технологии в политике : морально-этические критерии и их использование 

      Гордиевская, Анастасия Юрьевна (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2013)
      PR в настоящее время является одной из самых известных и популярных тем для обсуждения как в политических, так и в научных кругах общества. Это связано с созданием нового механизма взаимодействия власти и общественности ...
    • Коммуникативные технологии в политике 

      Харчук, Карина Сергеевна (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2013)
      Актуальность темы исследования обусловлена тем, что государство – ядро политической системы. Эффективность государственного управления – это во многом эффективность принятия и реализации управленческих (прежде всего ...
    • Етнополітичні конфлікти як глобальна проблема ХХІ століття 

      Соловйова, Олена Борисівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
      Актуальність теми дослідження обумовлена фактичною відсутністю етнічно гомогенних держав світу. У світі нині існує більше 180-ти держав і лише не більше 20-ти з них етнічно однорідні . Всього в світі налічується близько 8 ...
    • Особливості функціонування партійної системи України 

      Олініченко, Юлія Володимирівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
      Актуальність теми дослідження. Значення партійної діяльності в демократичній політичній системі є загально признаним фактом. Партія тут є важливим і необхідним елементом агрегування, акумулювання групових інтересів та їх ...
    • Політична еліта України: тактики та стратегії адаптації до політичних викликів сучасності. 

      Міщенко, Юліана Вікторівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
      Актуальність теми дослідження визначається тим, що сучасне суспільство – це складна, організована, динамічна соціальна система, компетентне управління якою є необхідною умовою її ефективного функціонування та розвитку. ...
    • Имиджмейкинг в современных политических технологиях: зарубежный и отечественный опыт 

      Неделко, Людмила Александровна (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2013)
      Мы живем в информационную эпоху, когда зрелищность, известность играют более важную роль, нежели реальный облик и действия политика либо партии. С этой точки зрения приобрел чрезвычайную важность, актуальность и популярность ...
    • Міжнародні відносини як фактор глобальної політичної стабільності/нестабільності 

      Паламарчук, Андрій Олександрович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
      Актуальність обраної теми дослідження пояснюється тим, що одним з головних наслідків пришвидшення глобалізації впродовж останніх декількох десятиліть і поширення її впливу на всі сфери людського життя стає значне зростання ...
    • Політична міфологія, як засіб адаптації до викликів сучасності: світовий досвід та українські реалії 

      Стефанюк, Ліліана Ліліянівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
      Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що на сучасному етапі ідеологічного виробництва міфотворчість, особливо політична, використовується як засіб маніпуляції, консолідації суспільної свідомості та легітимної ...
    • Основні канали та особливості політичного впливу засобів масової інформації на політичний процес 

      Клименко, Ганна Ренатівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
      У сучасному світі у зв’язку з розвитком інформаційних технологій і настанням нової епохи – інформаційного суспільства, надзвичайно зростає роль засобів масової інформації. У тому числі посилюється вплив ЗМІ на політичні ...
    • Стратегия и практика формирования имиджа политического лидера в массовом сознании 

      Клусковская, Виктория Петровна (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2013)
      В наше время роль имиджа резко возрастает. Это можно объяснить тем, что имидж является естественным продуктом обработки больших массивов информации. Имидж - это знаковые характеристики, где присутствует форма и содержание.
    • Особливості віктимної поведінки молоді в умовах великого міста 

      Бурка, Оксана Семенівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
      Глубокие изменения в социальной структуре современного общества переходного периода обнажают проблему виктимного поведения, способствуют акцентированию исследовательского внимания на его ключевых характеристиках и формах, ...
    • Специфика социально-коммуникативного влияния телекоммуникатора на телеаудиторию (региональный аспект) 

      Кошевая, Анна Михайловна (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2013)
      Современную урбанистическую культуру невозможно представить без телевидения. Телевизор стал неотъемлемым атрибутом повседневной жизни современного человека. Являясь мощнейшим институтом массовой коммуникации, телевидение ...
    • Социальная эволюция киногероя в мировом и отечественном массовом кинематографе 20-21 века 

      Шадрина, Екатерина Александровна (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2013)
      Кинематограф на современном этапе развития является прекрасным образцом мультиразвитого комплекса услуг и идей. С одной стороны, кинематограф является зеркалом современной эпохи, ее развития и упадка. Все, что ни происходит ...
    • Девіації у правоохоронних органах при здійсненні професійної діяльності (медійний дискурс) 

      Різнечук, Дмитро Валерійович (2013)
      У жодному суспільстві неможливо провести лінію і просто розділити всіх на тих, хто в своїй поведінці відхиляється від норм, і тих, хто їх дотримується. Тому проблема вивчення девіантності залишається актуальною для сучасного ...
    • Формирование профессиональной этики специалиста-социолога в современном вузе 

      Чумаченко, Наталия Андреевна (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2013)
      Этика является одним из древнейших компонентов культуры человечества, направленного на становление и регулирование человеческих взаимоотношений в процессе их совместной жизни и деятельности. Это одна из форм общественного ...
    • Социальная специфика компьютерно-опосредованной коммуникации в межличностном общении современной молодежи 

      Кучеренко, Карина Сергеевна (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2013)
      Современная эпоха характеризуется как эпоха глобального информационного общества, содержание которой составляет экспоненциальный рост информационных технологий и глобализация информационных процессов. Одним из главных ...
    • Образ семьи в политической рекламе 

      Цепко, Ольга Федоровна (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2013)
      Актуальность темы. Семья – идеальный образ для рекламы. Красивые мужчины и женщины, радостные дети - такие образы можно чаще всего увидеть в рекламных роликах и на рекламных плакатах. Улыбчивые, любящие друг - друга – кто ...
    • Цифровая демократия в Украине: современное состояние и перспективы 

      Фокина, Анна Олеговна (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2013)
      В последние десятилетия мировое сообщество затронуто глобальным процессом перехода от индустриальной к информационной организации всей системы общественных отношений. Сложность и необычность новой эпохи требуют глубокого ...