Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1406
Title: ГЕОМОРФОГЕННО-ГІПСОМЕТРИЧНІ РІВНІ (ЗОНИ) ПОВЕРХНІ ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ, ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ЛАНДШАФТНО-І ҐРУНТОВО-ГЕОХІМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ
Other Titles: ГЕОМОРФОГЕННО-ГИПСОМЕТРИЧЕСКИЕ УРОВНИ (ЗОНЫ) ПОВЕРХНОСТИ ОСТРОВА ЗМЕИНЫЙ, ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ЛАНДШАФТНО- И ПОЧВЕННО- ГЕОХИМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
GEOMORPHOLOGY AND GIPSUMETRY LEVELS (ZONES) OF ZMIINY ISLAND SURFACE, THEIR ROLE IN FORMING OF LANDSCAPE AND SOIL GEOCHEMY SITUATION
Authors: Леонідова, І. В.
Леонидова, И. В.
Leonidova, I. V.
Citation: Вісник Одеського національного університету = Вестник Одесского национального университета
Issue Date: 2010
Publisher: Астропринт
Keywords: острів Зміїний
геоморфогенно-гіпсометричні рівні (зони) поверхні
ландшафти
грунти
остров Змеиный
геоморфогенно-гипсометрические уровни (зоны) поверхности
ландшафты
почвы
Zmiiny island
geomorphology and gipsumetry levels (zones) of surface
landscapes
soils
Series/Report no.: Географічні та геологічні науки;Т. 15, вип. 10, С. 143-151
Abstract: Проведено зонування поверхні о. Зміїний за геоморфогенно-гіпсометричною і геологічною будовою та станом грунтово-рослинного покриву з метою встановлення просторових закономірностей утворення і поширення генетично різних грунтів і негрунтових утворень, відмінностей їх речовинно-хімічного складу і властивостей. Наведена характеристика 5 виділених рівнів (зон) поверхні, їх ролі у формуванні та диференціації ландшафтно- і грунтовогеохімічної ситуації. Встановлено, що контури зонування зазвичай співпадають з межами поширення класифікаційно різних грунтів і можуть бути прийняті за основу створення грунтової карти острова.
Проведено зонирование территории о. Змеиный за геоморфогенно-гипсометри- ческим и геологическим строением и состоянием почвенно-растительного покрова с целью установления пространственных закономерностей образования и распростра- нения генетически разных почв и непочвенных образований, различий их вещес- твенно-химического состава и свойств. Приведена характеристика 5 выделенных уровней (зон) поверхности, их роли в формировании и дифференциации ландшаф- тно- и почвенно-геохимической ситуации. Установлено, что контуры зонирования обычно совпадают с границами распространения классификационно разных почв и могут быть приняты за основу создания почвенной карты острова.
Zoning of Zmiiny island according to geomorphology, gipsumetry and geological surface construction, soil-plant cover was made with the aim to describe peculiarities of forming and spreading of genetically different soils and non-soil constructions, their chemical composition and peculiarities. Characteristic of 5 surface levels (zones) is proposed, their role in forming and differentiation of landscape and soil geochemy situation is depicted. Found out, that zoning contour coincide with merges of classificationally different soils and can be used as a basis for island soil map creation.
Description: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2010. - Том 15, Вип. 10: Сер. "Географічні та геологічні науки". – укр. і рос.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1406
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вестник ОНУ Гео т 15 вып 10_143-151+.pdf123.76 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.