Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1394
Title: РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНІ ТА КРАЄЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ КАФЕДРИ ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ
Other Titles: РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКИЕ И КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАФЕДРЫ ГЕОГРАФИИ УКРАИНЫ
RECREATIONAL, TOURIST AND REGIONAL STUDIES OF THE DEPARTMENT OF GEOGRAPHY OF UKRAINE
Authors: Молодецький, Анатолій Емілійович
Борисевич, Т. Д.
Орлова, М. Л.
Васильєва, Л. Д.
Молодецкий, Анатолий Эмильевич
Борисевич, Т. Д.
Орлова, М. Л.
Васильева, Л. Д.
Molodetskyi, Anatolii E.
Borisevich, T. D.
Orlova, M. L.
Vasylieva, L. D.
Citation: Вісник Одеського національного університету = Вестник Одесского национального университета
Issue Date: 2010
Publisher: Астропринт
Keywords: рекреаційно-туристичні дослідження
географічне краєзнавство
туристичні ресурси
рекреационно-туристическое исследование
географическое краеведение
Украинское Причерноморье
туристические ресурсы
геграфическое страноведение
recreational and tourist studies
geographic regional studies
Ukrainia Black Sea Region
tourist resources
geographic regional studies
Series/Report no.: Географічні та геологічні науки;Т. 15, вип. 5, С. 124-132
Abstract: Спеціалізацією кафедри географії України є випуск фахівців з географічного краєзнавства і туризму. Тому дослідження співробітників кафедри зосереджені в першу чергу на цій тематиці. За останні роки можна підвести певні підсумки таких досліджень. Саме таку мету переслідує дана стаття, а саме — визначити провідні досягнення в напрямах рекреаційно- туристичних та краєзнавчих набутків фахівців кафедри. За 13 років роботи кафедри були напрацьовані важливі напрями цих досліджень: ідентифікація, оцінка та популяризація певних рекреаційних і туристичних ресурсів північного Причорномор’я; аналіз їх атрактивності для тих чи їнших типів рекреаційно-туристичних занять, характеристика можливостей залучення певних ресурсів для вітчизняного та іноземного туризму, створення нових маршрутів тощо. Розглянуті також краєзнавчі напрями географічних досліджень, які здійснюються з пріоритетом екологізації та раціоналізації природоохоронної діяльності на місцевому та регіональному рівнях для збереження пам’яток природи, історії та культури для нащадків.
Выпуск специалистов по географическому краеведению и туризму является специализацией кафедры географии Украины. Поэтому научные исследования сотрудников кафедры сосредоточены в первую очередь на этой тематике. За истекшие годы можно подвести определенные итоги таких изысканий. Именно такую цель преследует данная статья — определить главные достижения специалистов кафедры в рамках рекреационно-туристического и краеведческого направления исследований. За 13 лет работы кафедры было реализовано несколько важнейших направлений подобных исследований: идентификация, оценка и популяризация определённых рекреационных и туристических ресурсов северного Причерноморья; анализ их аттрактивности для тех или иных типов рекреационно-туристических занятий, характеристика возможностей вовлечения определённых ресурсов для отечественного и иностранного туризма, создание новых маршрутов и т. п. Рассматриваются также краеведческие направления географических исследований, которые осуществляются с учетом приоритетов экологизации и рационализации природоохранной деятельности на местном и региональном уровнях для сохранения памятников природы, истории и культуры для будущих поколений.
The Department of Geography of Ukraine is specialized in training of specialists in Geographical Regional Studies and Tourism. That is why the staff of the Department is predominately engaged in researches in that field. Certain results of such studies in the recent years may be summarized. And this is the purpose of this article, specifical- ly, to determine the main achievements of the Department’s specialists in the field of recreational, tourist and regional studies. During the 13 years of its work, important areas of these studies were developed: identification, assessment and popularization of certain recreational and tourist resources of Southern Black Sea Region; analysis of the attractiveness of such resources for certain kinds of recreational and tourist activi- ties; characteristics of possibilities to engage certain resources in domestic and foreign tourism; creation of new tours, etc. Also, the areas of regional geographical studies are discussed. These are carried out with priority given to greening and rationalization of environmental protection activities at local and regional levels, in order to preserve natural, historical and cultural landmarks for the descendants.
Description: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2010. - Том 15, Вип. 5: Сер. "Географічні та геологічні науки". – укр. і рос.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1394
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вестник ОНУ Гео т 15 вып 5_133-144+.pdf92.91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.