Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1387
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЧепіжко, Олександр Валентинович-
dc.contributor.authorКадурін, Володимир Миколайович-
dc.contributor.authorДрагомирецький, Олександр Валентинович-
dc.contributor.authorЧепижко, Александр Валентинович-
dc.contributor.authorКадурин, Владимир Николаевич-
dc.contributor.authorДрагомирецкий, Александр Валентинович-
dc.contributor.authorChepizhko, Oleksandr V.-
dc.contributor.authorKadurin, Volodymyr M.-
dc.contributor.authorDrahomyretskyi, Oleksandr V.-
dc.date.accessioned2011-06-03T07:45:42Z-
dc.date.available2011-06-03T07:45:42Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationВісник Одеського національного університету = Вестник Одесского национального университетаuk
dc.identifier.urihttp://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1387-
dc.descriptionВiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2010. - Том 15, Вип. 5: Сер. "Географічні та геологічні науки". – укр. і рос.uk
dc.description.abstractЕволюція докембрійського магматизму взагалі і гранітоїдного магматизму зокрема відображає найважливіші закономірності геологічної історії розви- тку земної кори на всіх етапах її формування, оскільки являє собою своєрід- ний індикатор геодинамічних процесів і характеру тектонічних структур. Асоціації акцесорних мінералів, їхній склад і властивості можуть служити надійним критерієм формаційної приналежності гранітоїдів. Розроблена ме- тодика рішення задачі відновлення основних рис еволюції виділених ра- йонів Українського щита в період ранньо-, середньопротерозойської епохи тектономагматичної активізації на підставі аналізу інформації з акцесорних мінералів гранітоїдів. Проведено вивчення еволюції гранітоїдів Приазов- ського, Середньопридніпровського, Інгуло-Інгулецького, Північно-Західного Росінсько-Тікічського і Дністровсько-Бузького районів Українського щита на базі інтерпретації інформації з акцесорних мінералів.uk
dc.description.abstractЭволюция докембрийского магматизма вообще и гранитоидного магматизма в частности отображает самые важные закономерности геологической истории раз- вития земной коры на всех этапах ее формирования, поскольку представляет собой своеобразный индикатор геодинамических процессов и характера тектонических структур. Ассоциации акцессорных минералов, их состав и свойства могут служить надеж- ным критерием формационной принадлежности гранитоидов. Разработана методи- ка решения обратной задачи, а именно: восстановление основных черт эволюции прежде выделенных районов Украинского щита (УЩ) в период ранне-, средне- протерозойськой эпохи тектономагматической активизации (ТМА) на основании анализа информации по акцессорным минералам гранитоидов. Проведено изучение эволюции гранитоидов Приазовского, Среднеприднепровского, Ингуло-Ингулецко- го, Северо-Западного Росинско-Тикичского и Днестровско-Бугского районов УЩ на базе интерпретации информации по акцессорным минералам.uk
dc.description.abstractEvolution of Dokembriy magmatizm in general and granites magmatizm in particu- lar, reflects the most important conformities to law of geological history of develop- ment of the earth’s crust on all stages of its forming, as is an original indicator of geodynamics processes and character of tectonic structures. The àssîñ³àt³în’s acces- sory minerals, their structure and properties can serve reliable criterion formations of belonging granites. The method of decision of reverse task is developed, namely: re- newal of basic lines of evolution before the selected districts of the Ukrainian Crystal- line Shield allocated areas in the period of early, middleproterozoic epoch’s of tectonic- magmatic activation on the basis of information analyses on the accessory minerals of granites. A study of the evolution of granites Ingulo-Inguleckogo, North-West, and Dnestrovo-Bugskogo areas of the Ukrainian Board on the basis of interpretation of the information on accessory minerals.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherАстропринтuk
dc.relation.ispartofseriesГеографічні та геологічні науки;Т. 15, вип. 5, С. 72-79-
dc.subjectакцесорні мінералиuk
dc.subjectгенераційний аналізuk
dc.subjectгранітuk
dc.subjectпротерозойuk
dc.subjectархейuk
dc.subjectджерело магмиuk
dc.subjectгеодинамічний процесuk
dc.subjectакцессорные минералыuk
dc.subjectгенерационный анализuk
dc.subjectгранитuk
dc.subjectпротерозойuk
dc.subjectархейuk
dc.subjectисточник магмыuk
dc.subjectгеодинамический прцессuk
dc.subjectaccessory mineralsuk
dc.subjectanalysis generationuk
dc.subjectgranitesuk
dc.subjectProterozoicuk
dc.subjectArcheanuk
dc.subjectmagma sourceuk
dc.subjectgeochemistryuk
dc.subjectgeodynamic settingsuk
dc.titleАКЦЕСОРНА МІНЕРАЛІЗАЦІЯ ДОКЕМБРІЙСЬКИХ ГРАНІТОЇДІВ ЯК ІНДИКАТОР ЇХ ЕВОЛЮЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬuk
dc.title.alternativeАКЦЕССОРНАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ ДОКЕМБРИЙСКИХ ГРАНИТОИДОВ КАК ИНДИКАТОР ИХ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙuk
dc.title.alternativeACCESSORY MINERALISATION OF DOKEMBRIY GRANITES AS AN INDICATOR OF THEIR EVOLUTIONAL TRANSFORMATIONuk
dc.typeArticleuk
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вестник ОНУ Гео т 15 вып 5_72-79+.pdf76.92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.