Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1387
Назва: АКЦЕСОРНА МІНЕРАЛІЗАЦІЯ ДОКЕМБРІЙСЬКИХ ГРАНІТОЇДІВ ЯК ІНДИКАТОР ЇХ ЕВОЛЮЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
Інші назви: АКЦЕССОРНАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ ДОКЕМБРИЙСКИХ ГРАНИТОИДОВ КАК ИНДИКАТОР ИХ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
ACCESSORY MINERALISATION OF DOKEMBRIY GRANITES AS AN INDICATOR OF THEIR EVOLUTIONAL TRANSFORMATION
Автори: Чепіжко, Олександр Валентинович
Кадурін, Володимир Миколайович
Драгомирецький, Олександр Валентинович
Чепижко, Александр Валентинович
Кадурин, Владимир Николаевич
Драгомирецкий, Александр Валентинович
Chepizhko, Oleksandr V.
Kadurin, Volodymyr M.
Drahomyretskyi, Oleksandr V.
Бібліографічний опис: Вісник Одеського національного університету = Вестник Одесского национального университета
Дата публікації: 2010
Видавництво: Астропринт
Ключові слова: акцесорні мінерали
генераційний аналіз
граніт
протерозой
архей
джерело магми
геодинамічний процес
акцессорные минералы
генерационный анализ
гранит
протерозой
архей
источник магмы
геодинамический прцесс
accessory minerals
analysis generation
granites
Proterozoic
Archean
magma source
geochemistry
geodynamic settings
Серія/номер: Географічні та геологічні науки;Т. 15, вип. 5, С. 72-79
Короткий огляд (реферат): Еволюція докембрійського магматизму взагалі і гранітоїдного магматизму зокрема відображає найважливіші закономірності геологічної історії розви- тку земної кори на всіх етапах її формування, оскільки являє собою своєрід- ний індикатор геодинамічних процесів і характеру тектонічних структур. Асоціації акцесорних мінералів, їхній склад і властивості можуть служити надійним критерієм формаційної приналежності гранітоїдів. Розроблена ме- тодика рішення задачі відновлення основних рис еволюції виділених ра- йонів Українського щита в період ранньо-, середньопротерозойської епохи тектономагматичної активізації на підставі аналізу інформації з акцесорних мінералів гранітоїдів. Проведено вивчення еволюції гранітоїдів Приазов- ського, Середньопридніпровського, Інгуло-Інгулецького, Північно-Західного Росінсько-Тікічського і Дністровсько-Бузького районів Українського щита на базі інтерпретації інформації з акцесорних мінералів.
Эволюция докембрийского магматизма вообще и гранитоидного магматизма в частности отображает самые важные закономерности геологической истории раз- вития земной коры на всех этапах ее формирования, поскольку представляет собой своеобразный индикатор геодинамических процессов и характера тектонических структур. Ассоциации акцессорных минералов, их состав и свойства могут служить надеж- ным критерием формационной принадлежности гранитоидов. Разработана методи- ка решения обратной задачи, а именно: восстановление основных черт эволюции прежде выделенных районов Украинского щита (УЩ) в период ранне-, средне- протерозойськой эпохи тектономагматической активизации (ТМА) на основании анализа информации по акцессорным минералам гранитоидов. Проведено изучение эволюции гранитоидов Приазовского, Среднеприднепровского, Ингуло-Ингулецко- го, Северо-Западного Росинско-Тикичского и Днестровско-Бугского районов УЩ на базе интерпретации информации по акцессорным минералам.
Evolution of Dokembriy magmatizm in general and granites magmatizm in particu- lar, reflects the most important conformities to law of geological history of develop- ment of the earth’s crust on all stages of its forming, as is an original indicator of geodynamics processes and character of tectonic structures. The àssîñ³àt³în’s acces- sory minerals, their structure and properties can serve reliable criterion formations of belonging granites. The method of decision of reverse task is developed, namely: re- newal of basic lines of evolution before the selected districts of the Ukrainian Crystal- line Shield allocated areas in the period of early, middleproterozoic epoch’s of tectonic- magmatic activation on the basis of information analyses on the accessory minerals of granites. A study of the evolution of granites Ingulo-Inguleckogo, North-West, and Dnestrovo-Bugskogo areas of the Ukrainian Board on the basis of interpretation of the information on accessory minerals.
Опис: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2010. - Том 15, Вип. 5: Сер. "Географічні та геологічні науки". – укр. і рос.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1387
Розташовується у зібраннях:Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Вестник ОНУ Гео т 15 вып 5_72-79+.pdf76.92 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.