Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/13841
Title: Друга Естонська республіка: взаємовплив складових системної трансформації
Other Titles: Вторая Эстонская республика: взаимовлияние составляющих системной трансформации
Druga Republika Estońska: wzajemne wpływy składników transformacji systemowej
Second Estonian Republic: Inter-influence of systemic transformation’s components
Authors: Брусиловська, Ольга Іллівна
Брусиловская, Ольга Ильинична
Brusylovska, Olha I.
Citation: Studia Politologica Ucraino-Polona / За ред. В. Горбатенка та І.Ставови-Кавки. – Житомир – Київ – Краків, 2013.
Issue Date: 2013
Keywords: Естонія
посткомуністична трансформація
демократія
національні меншини
Эстония
посткомунистическая трансформация
демократия
национальные меньшинства
Estonia
transformacja postkomunistyczna
demokracja
mniejszości narodowe
Estonia
post-communist transformation
democracy
national minorities
Series/Report no.: ;Вип. 3.
Abstract: У статті розглядається взаємовплив соціально-економічної, політичної та ідеологічної складових посткомуністичної трансформації в Естонії. Показано, що на хід економічної трансформації більший вплив здійснили не стартові умови, а соціально-політичні фактори: досвід демократичного управління, швидкий перехід від радянського режиму до демократичного. Однак дослідження ознак демократії виявило, що шлях Естонії утруднювався сплеском націоналізму, феноменом не-громадян. Коли Естонія почала процедуру вступу в ЄС, «етнічна демократія» була піддана критиці, й почалась друга, ще не завершена фаза реформ, націлених на лібералізацію країни.
В статье рассматривается взаимовлияние социально-экономической, политической и идеологической составляющих посткомунистической трансформации в Эстонии. Показано, что на ход экономической трансформации большее влияние оказали не стартовые условия, а социально-политические факторы: опыт демократического управления; быстрый переход от советского режима к демократическому. Однако исследование признаков демократии показало, что путь Эстонии затруднялся всплеском национализма, феноменом не-граждан. Когда Эстония начала процедуру вступления в ЕС, «этническая демократия» подверглась критике и началась вторая, еще не законченная фаза реформ, направленных на либерализацию страны.
W artykule omawiane są wzajemne wpływy socjalno-gospodarczego, politycznego oraz ideologicznego składników postkomunistycznej transformacji w Estonii. Podawane są przykłady, że na ciąg transformacji gospodarczej wielki wpływ wywarły nie warunki startu, lecz czynniki socjalno-polityczne: doświadczenie w zarządaniu demokratycznym, szybkie przejście od reżimu radzieckiego do demokracji. Jednak badanie objawów demokracji pokazuje, iż droga Estonii utrudniona była wybuchem nacjonalizmu, zjawiskiem nie-obywatela. Podczas rozpoczęcia procesu wejścia do UE „demokracja etniczna“ została skytykowana i zaczęła się druga, jeszcze niedokończona faza reform, skierowana na liberalizację państwa.
Inter-influence of social-economical, political and ideological components of post-communist transformation in Estonia is shown in the article. There was demonstrated that economical transformation was influenced more with socio-political factors such as experience of democratic control, fast transfer from Soviet regime to democratic then with start terms. But research of democracy signs showed that Estonian path was embarrassed with nationalism surge, and phenomena of non-citizens. When Estonia had started procedure of joining the EU, “ethnical democracy” was criticized and second unfinished stage of liberalization’s reforms began.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/13841
Appears in Collections:Статті та доповіді ФМВПС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
318-326.doc127 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.