Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/13815
Title: Лексичні запозичення на позначення їжі та питва в поемі «Енеїда» І. П. Котляревського
Authors: Зінчук, Юлія
Citation: Філологічні студії
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Ковалевська, Тетяна Юріївна
Ковалевская, Татьяна Юрьевна
Kovalevska, Tetiana Yu.
Keywords: Лексичні запозичення
поема «Енеїда»
І. П. Котляревський
етимологія
їжа
питво
Series/Report no.: ;Вип. 8.
Abstract: Метою роботи є виокремлення запозиченої лексики на позначення їжi й питва у творі I. П. Котляревського «Енеїда» та її семантичний, функційний і кількісний аналіз. Розглядатимемо і фразеологізми, які містять лексеми на позначення їжі і питва, визначатимемо їхню семантику, особливості вжитку в «Енеїді». Мета передбачала виконання таких завдань: 1) з'ясувати специфіку запозичень і їхні особливостi в системі української мови; 2) зафiксувати в тексті «Енеїди» лексичнi запозичення з англійської, німецької, латинської, грецької, тюркських мов на позначення iжi й питва; 3) прослiдкувати динамiку функцiонування та змiну значення запозичених лексем щодо обсягy: звуження, змiщення та розширення; 4) виокремити найчастотнiшi та маловживанi запозичення на позначення їжі в тeкcтi поеми «Енеїда» I. П. Котляревського; 5) виявити фразеологiзми, якi мiстять лексеми на позначення їжi чи питва; 6) провести асоціативний експеримент на основі аналізованої лексики. Об'єктом нашого дослiдження є лексика твору «Енеїда» Iвaнa Петровича Котляревського. Предметом є запозиченi лексеми з нiмецької, англійської латинської, польської, турецької, чеської мов. Ми дослідили весь текст твору «Енеїди» – 150 лексем на позначення їжі й питва. В нашiй роботi зафiксовано 40 запозичених лексем на позначення їжi й питва, 60 асоціацій на ці лексеми, які були виявлені під час проведення асоціативного експерименту, 7 фразеологізмів з лексемами на позначення їжі й питва. Фактичною базою є виявлені лексичні запозичення на позначення їжі й питва. В ходi нашої роботими використовуватимемо описовий, зiставний, кiлькiсний методи, асоціативний експеримент, а також етимологічний аналіз слів. Наукова новизна роботи полягає у висвітленні напрямів нового осмислення відомих наукових понять та проаналізованого раніше матеріалу. Дістало подальший розвиток питання про запозичення на позначення їжі й питва на основі лексики твору «Енеїда» І. П. Котляревського. Практична цінність нашої роботи полягає в тому, що зібраний матеріал може використовуватися при читанні лекцій із сучасної української мови. Наші дослідження будуть корисними для студентів при написанні кваліфікаційних робіт. Теоретична цінність нашої роботи полягає у спробі дослідити запозичення на позначення їжі і питва на матеріалі поеми І. П. Котляревського «Енеїда», що дає можливість простежити активні процеси у лексиці.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/13815
Appears in Collections:Філологічні студії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
49-53.pdf325.23 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.